Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

3.900.000 ευρώ κατανέμει το Υπουργείο Εσωτερικών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για το οδικό δίκτυο

Κατανομή συνολικού ποσού 70.000.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους,
προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης
του οδικού δικτύου των Περιφερειών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών με την απόφαση που υπογρράφει ο Υπουργός Τάκης Θοδωρικάκος. Ακολουθεί η απόφαση

“ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 3, 260, 268 και 269 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
ισχύουν.
2.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) «Καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Οικονομικών».
3.- Τις διατάξεις του ν.3985/2011 (ΦΕΚ 151 Α΄) «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2012-2015».
4.- Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 38 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄) «Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύουν.
5.- Το Π.Δ. 81/08.07.2019 (ΦΕΚ 119Α’) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων.»
6.- Το Π.Δ. 83/09.07.2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.».
7.- Το με Α.Π. 57/20.01.2014 έγγραφο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.
8.- Το χρηματικό υπόλοιπο του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των
Περιφερειών».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Κατανέμουμε στις Περιφέρειες της χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου
Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί
Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 70.000.000,00€, αποκλειστικά και μόνο
προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών τους και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και
αποκατάστασης του οδικού δικτύου, ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΟΣΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ 4.830.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.440.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4.200.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5.040.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5.670.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 5.320.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5.320.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3.920.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.000.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 4.830.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4.550.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 6.580.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 6.300.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 70.000.000,00
Τα ανωτέρω ποσά, θα αποδοθούν στις δικαιούχους Περιφέρειες, με χρηματική εντολή του
Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Π. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΤΟΠΙΚΑ
  • Χωρίς κατηγορία