Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση απέρριψε σιωπηρά την προσφυγή των κατοίκων των Διαποντίων νησιών κατά της απόφασης της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας

Ο Συντονιστής της ποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπονήσσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου Νικόλαος Παπαθεοδώρου απέρριψε σιωπηρά την προσφυγή των κατοίκων των διαποντίων νήσν κατά της απόφασης της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας για τον μη ορισμό Αντιδημάρχων στα διαπόνια νησιά. Ακλουθεί η απόφαση:

“Σιωπηρή απόρριψη της από 02/10/2019 προσφυγής του κ. Κωνσταντίνου Κασίμη και λοιπών,
η οποία στρέφεται κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 2399/20-09-2019 (ΑΔΑ 6Ε3Ζ46ΜΓ2Α-ΥΚΟ)
απόφασης της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων
ΣΧΕΤ.: Η ως άνω προσφυγή
Απαντώντας στην με ημερομηνία 02-10-2019 προσφυγή σας, η οποία έλαβε στην υπηρεσία
μας αριθμό πρωτοκόλλου 219339/02-10-2019 και στρέφεται κατά της υπ’ αριθ. πρωτ.
2399/20-09-2019 (ΑΔΑ 6Ε3Ζ46ΜΓ2Α-ΥΚΟ) απόφασης της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και
Διαπόντιων Νήσων, σας γνωρίζουμε ότι δεν εκδόθηκε απόφαση από το Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
εντός της οριζόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 227 παρ.2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-
06-2010) όπως αντικαταστάθηκαν από τις όμοιες του άρθρου 118 παρ.5 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ
133/ τ. Α΄/19-07-2018), αποκλειστικής προθεσμίας των δύο μηνών.
Ως παρακολούθημα των ανωτέρω, η εν λόγω προσφυγή θεωρείται σιωπηρώς απορριφθείσα
και, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ΄ αριθ. πρωτ. 17237/13-03-2008 Εγκύκλιο 14 του
2
ΥΠ.ΕΣ.: «Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατ΄ άρθρο 150 παρ.2 του Ν.3463/06 και εφόσον
παρέλθη άπρακτη αντίστοιχη αποκλειστική προθεσμία, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας
οφείλει, για λόγους που υπαγορεύονται, επίσης, από την τήρηση των αρχών της χρηστής διοίκησης
και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη, να ενημερώσει τον προσφεύγοντα για την
τεκμαιρόμενη σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής του.»
Κατά της παρούσας οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει
προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 που εδρεύει στην
Κέρκυρα (Αλυκές Ποταμού, ΤΚ 49100 Κέρκυρα), εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός
από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ”

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΑ