Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Πτώχευση Thomas Cook: Ποια είναι η διαδικασία αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. για τις πληγείσες επιχειρήσεις (ΦΕΚ).

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης αναστολής καταβολής του συνόλου ή μέρους του φόρου που έχει βεβαιωθεί από χρεωστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30.9.2019 και την 31.10.2019 για τις επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC».Αναλυτικά η απόφαση:

Άρθρο 1

Υποβολή αίτησης αναστολής καταβολής και υπολογισμός ποσοστού εκροών με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC»

1. Οι υποκείμενοι στον φόρο που το διάστημα 1.1.2019 έως 30.9.2019 πραγματοποίησαν φορολογητέες εκροές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC» που υπερβαίνουν σε ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) το σύνολο των εκροών για το ίδιο διάστημα έχουν δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους.
Η αίτηση αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. υποβάλλεται οποτεδήποτε έως 31.3.2020 στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης Φ.Π.Α. της φορολογικής περιόδου που αφορά η αίτηση αναστολής και αναφέρεται σε ποσά που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α. φορολογικών περιόδων 8ου και 9ου μήνα 2019 ή 3ου τριμήνου 2019, κατά περίπτωση και αναλόγως του
συστήματος τήρησης των λογιστικών αρχείων/βιβλίων (διπλογραφικά, απλογραφικά) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο.Με την αίτηση συνυποβάλλεται αρχείο που περιλαμβάνει:
α. τις εκροές της περιόδου 1.1.2019 έως 30.9.2019 αναλυτικά ανά μήνα και συνολικά,
β. τις εκροές της περιόδου 1.1.2019 έως 30.9.2019 με την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» αναλυτικά ανά μήνα και συνολικά, καθώς και κατάσταση των αντίστοιχων τιμολογίων,
γ. το ποσό του Φ.Π.Α. που αναλογεί στις εκροές με την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» αναλυτικά ανά μήνα και συνολικά.
Για τον υπολογισμό του ποσοστού της παραγράφου 2 του άρθρου εβδόμου της από 30.9.2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τη χορήγηση ή μη της αναστολής λαμβάνεται υπόψη η σχέση/αναλογία των φορολογητέων εκροών με την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» το διάστημα 1.1.2019 έως 30.9.2019 προς το σύνολο των εκροών του διαστήματος 1.1.2019 -30.9.2019, όπως αυτές αναγράφονται στον κωδικό 311 της δήλωσης Φ.Π.Α. των οικείων φορολογικών περιόδων, επί 100 [(εκροές με την επιχείρηση «Thomas Cook Group ΡLC»/σύνολο εκροών) * 100].

Ο ανωτέρω υπολογισμός διενεργείται με βάση το αρχείο που υποβάλλεται με την αίτηση αναστολής χωρίς περαιτέρω επαληθεύσεις.
Άρθρο 2
Υπολογισμός δικαιούμενου ποσού για αναστολή καταβολής και διαδικασία χορήγησης αυτής

Η αναστολή καταβολής του φόρου χορηγείται επί του βεβαιωμένου ποσού των φορολογικών περιόδων 8ου και 9ου μήνα 2019 ή του 3ου τριμήνου 2019, για τους υποκείμενους με διπλογραφικά και αυτούς με απλογραφικά βιβλία αντίστοιχα, και κατά ποσοστό που ισούται με το ποσοστό που λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της προϋπόθεσης της παραγράφου 2 του άρθρου εβδόμου της από 30.9.2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
Το ποσό για το οποίο χορηγείται η αναστολή καταβολής προκύπτει από τον υπολογισμό του ποσού προς καταβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. της οικείας φορολογικής περιόδου επί του ποσοστού των φορολογητέων εκροών με την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» το διάστημα 1.1.2019 έως 30.9.2019 προς το σύνολο των εκροών του διαστήματος 1.1.2019 -30.9.2019 [προς καταβολή
ποσό φορολογικής περιόδου * (εκροές με την επιχείρηση «Thomas Cook Group ΡLC»/σύνολο εκροών) * 100)].

Για τη χορήγηση της αναστολής, εκδίδεται απόφαση του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την παραλαβή της δήλωσης Φ.Π.Α. ως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Στην εν λόγω απόφαση ρητά αναγράφονται το ποσό και τα λοιπά στοιχεία βεβαίωσης του φόρου για τον οποίο χορηγείται η αναστολή, καθώς επίσης και το χρονικό διάστημα της αναστολής, κατά το οποίο δεν επιβάλλονται οι αναλογούντες τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής.
Η απόφαση αναστολής κοινοποιείται στον υποκείμενο στο φόρο από το Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους και αποστέλλεται αμελλητί στον αρμόδιο για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου για την άμεση καταχώρισή της στο υποσύστημα του τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης.
Τυχόν τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής για το ποσό που έχει ανασταλεί υπολογίζονται μετά τη λήξη της προθεσμίας αναστολής, ήτοι από 1/4/2020.

2. Η αίτηση αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο «αιτήσεων και αποφάσεων αναστολής καταβολής φόρου», το οποίο αφορά τη ρύθμιση του άρθρου εβδόμου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30.9.2019 και στο οποίο θα καταχωρίζονται:
α) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης αναστολής.
β) Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναστολής.
γ) Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του φορολογουμένου.
δ) Ο Α.Φ.Μ. του φορολογουμένου.
ε) Η φορολογική περίοδος που αφορά η υποβαλλόμενη δήλωση.
στ) Οι εκροές της περιόδου 1.1.2019 έως 30.9.2019 συνολικά όπως προκύπτουν από το αρχείο που συνοδεύει το αίτημα
ζ) Οι εκροές προς την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» της περιόδου 1.1.2019 έως 30.9.2019 συνολικά όπως αυτές προκύπτουν από το αρχείο που συνοδεύει το αίτημα.
η) Η σχέση (αναλογία) των ανωτέρω μεγεθών.
θ) Το ποσό του προς καταβολή φόρου της δήλωσης Φ.Π.Α. της οικείας φορολογικής περιόδου.
ι) Το ποσό του φόρου για το οποίο χορηγείται αναστολή.
ια) Ο αύξων αριθμός χειρόγραφης καταχώρισης της απόφασης αναστολής.
Για αιτήσεις αναστολής καταβολής που έχουν υποβληθεί έως τη δημοσίευση της παρούσας ακολουθείται η ως άνω διαδικασία.
Δείτε όλη την απόφαση στο ΦΕΚ, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ε.Ξ. Ηρακλείου.

https://www.heraklion-hotels.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%b1/

Πηγή: tornosnews.gr/

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ