Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων νήσων στην τελευταία συνεδρίαση

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.: . Εισήγηση επί του κλαδεύματος ελαιοδένδρων.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε κατά πλειοψηφία, εξουσιοδοτεί τους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες στον τομέα
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Χωροταξίας κ.κ. Ευστάθιο – Σωτήριο Κουρή και Σπυρίδωνα Ιωάννου, αντίστοιχα, προκειμένου
να συστήσουν ομάδα εργασίας η οποία θα διερευνήσει το θέμα επί του κλαδέματος των
ελαιοδέντρων για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και τα συμπεράσματα αυτής θα τα
παρουσιάσουν στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Αρ. αποφ.256-25/2019
ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.: 12η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019 –
Αποδοχή χρηματοδότησης.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε ομόφωνα, εγκρίνει:
1) Την 12η τροποποίηση του Προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της
Περιφέρειάς μας για το έτος 2019,
2) Την αποδοχή της εισήγησης σχετικά με την αποδοχή χρηματοδότησης, από ΚΑΠ –
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.
3) Την κατανομή της ανωτέρω χρηματοδότησης που αναφέρεται στην εισήγηση ανά
Περιφερειακή Ενότητα.
αποφ.257-25/2019
ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ.: 16η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΠΙΝ έτους 2019 .
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε κατά πλειοψηφία, εγκρίνει την 16η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΠΙΝ έτους
2019, ως η εισήγηση.
Αρ. αποφ.258-25/2019
ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ.: Έγκριση του Προγράμματος Επικοινωνιακής Προβολής της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων για το έτος 2020.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε κατά πλειοψηφία, εγκρίνει το Πρόγραμμα Επικοινωνιακής Προβολής της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2020, ως η εισήγηση.
Αρ. αποφ.259-25/2019
2
ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ.: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΕσόδωνΕξόδων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το Γ’ τρίμηνο οικονομικού έτους 2019 .
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε κατά πλειοψηφία, εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού
Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το Γ’ τρίμηνο οικονομικού έτους 2019, ως η
εισήγηση.
Αρ. αποφ.260-25/2019
ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ.: Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού. (ΚΑΠ. Επενδύσεις).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε ομόφωνα επί των παρόντων:
 Την έγκριση ανοίγματος έντοκου λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων / Π.Ε. Κέρκυρας στην Τράπεζα Eλλάδος., με τίτλο «ΚΑΠ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ».
 Ορίζει υπόλογους για την κίνηση του παραπάνω τραπεζικού λογαριασμού τον
προϊστάμενο του Τμήματος Ταμειακής Διαχείρισης, Προσόδων και Περιουσίας της
Δ/νσης Οικονομικού της Π.Ε. Κέρκυρας Λέσση Ιωάννη , κλάδου ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού με βαθμό Β. και την υπάλληλο του τμήματος Τσουράκη Ευθυμία Τ.Ε
Διοικητικού -Λογιστικού με βαθμό Β, ως η εισήγηση.
Αρ. αποφ.261-25/2019
ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ : Παράταση για δύο χρόνια Προγραμματικής Σύμβασης Διαβαθμιδικής
Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου ) και του Δήμου
Ζακύνθου προς υλοποίηση του έργου «Εκτέλεση εργασιών επισκευή ,συντήρηση, καθαρισμός,
εξωραϊσμός στο εθνικό, επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο ,καθαρισμοί σε κοίτες
χειμάρρων και ρεμάτων και παρεμβάσεις πυροπροστασία.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε ομόφωνα:
 Εγκρίνει την Παράταση για δύο χρόνια Προγραμματικής Σύμβασης Διαβαθμιδικής
Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου ) και του Δήμου
Ζακύνθου προς υλοποίηση του έργου «Εκτέλεση εργασιών επισκευή ,συντήρηση,
καθαρισμός, εξωραϊσμός στο εθνικό, επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο ,καθαρισμοί
σε κοίτες χειμάρρων και ρεμάτων και παρεμβάσεις πυροπροστασία.
 Εγκρίνει το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο Παράτασης για δύο χρόνια
Προγραμματικής Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου ) και του Δήμου Ζακύνθου προς υλοποίηση του έργου
«Εκτέλεση εργασιών επισκευή ,συντήρηση, καθαρισμός, εξωραϊσμός στο εθνικό,
επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο ,καθαρισμοί σε κοίτες χειμάρρων και ρεμάτων
και παρεμβάσεις πυροπροστασία.
 Ορίζει ως εκπροσώπους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης τον κ.
Γεώργιο Στασινόπουλο, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου και τον κ. Δημήτριο Βίτσο,
υπάλληλο Τ.Ε. Μηχανικών, με βαθμό Α, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών έργων.
Αρ. αποφ.262-25/2019
ΘΕΜΑ 8ο Η.Δ : Oι αρνητικές εξελίξεις στο χώρο της Υγείας. Οι συνέπειες στην λειτουργία
των Νοσοκομείων στην Κέρκυρα, Κεφ/νιά, Ζάκυνθο, Λευκάδα και συνολικά στο επίπεδο
παροχής υγείας.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα κάτωθι:
¨ Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού συζήτησε διεξοδικά τα σοβαρά προβλήματα που
αντιμετωπίζει η Δημόσια Υγεία στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διεκδικεί και απαιτεί:
3
 Την αύξηση της χρηματοδότησης στις Δομές Υγείας μέσα από τους προϋπολογισμούς των
Νοσοκομείων της Νησιωτικής Περιφέρειας μας.
 Τη στελέχωση όλων των μονάδων Υγείας στην Περιφέρεια με την προκήρυξη οργανικών
θέσεων και την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με προτεραιότητα στο Νοσοκομείο
Μαντζαβινάτειο Ληξουρίου.
 Την αντιμετώπιση των προβλημάτων, στην υλικοτεχνική υποδομή και τον εξοπλισμό των
δομών υγείας.
 Να επανέλθει και να λειτουργήσει το ΕΚΑΒ στην Κέρκυρα.
 Να επαναλειτουργήσει και να συσταθεί η Υγειονομική Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
 Να διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας της Υγείας για όλους τους πολίτες.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων στηρίζει Πρωτοβουλίες και δράσεις που θα
αναδείξει τα σημαντικά προβλήματα που ταλανίζουν τις τοπικές κοινωνίες των Ιονίων Νήσων
στον τομέα της Υγείας και θα διεκδικήσει δυναμικά την οριστική επίλυσή τους.
Αρ. αποφ.263-25/2019
ΘΕΜΑ 9ο E.Η.Δ.: Ορισμός εκπροσώπου της ΠΙΝ στο Δ.Σ. της υπό εκκαθάριση εταιρείας με
την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Α.Ε.Ν.Α.Κ. Α.Ε.).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε ομόφωνα, επί των παρόντων, ορίζει εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
στο Δ.Σ., της υπό εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Α.Ε.Ν.Α.Κ. Α.Ε.)», τον Θεματικό
Αντιπεριφερειάρχη της ΠΙΝ, για θέματα Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας, κ.
Αλεξάκη Αλέξανδρο του Ιωάννη, ως η εισήγηση.
Αρ. αποφ.264-25/2019
ΘΕΜΑ 10ο E.Η.Δ.: Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη ως αναπληρωματικό μέλος στην επιτροπή
ισότητας της Π.Ι.Ν. καθώς και ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους Περιφερειακού
Συμβούλου στην επιτροπή Ισότητας της Π.Ι.Ν..
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε ομόφωνα επί των παρόντων ορίζει ως αναπληρωματικό μέλος στην επιτροπή
ισότητας τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Κοινωνικής Συνοχής, Δημόσιας Υγείας
και Απασχόλησης, κ. Κωνσταντίνο Ζορμπά και την Περιφερειακή Σύμβουλο κ.
Ολυμπία(Ολίβια) Καρδακάρη, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Περιφερειακό
Σύμβουλο κ. Τηλέμαχο Γαβαλά.
Αρ. αποφ.265-25/2019
ΘΕΜΑ 11ο E.Η.Δ.: Συνδιοργάνωση Χριστουγεννιάτικης Πολιτιστικής Εκδήλωσης από την
Π.Ε. Ζακύνθου και τον Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο «Μανώλιες» στις 28 Δεκεμβρίου
2019, στο Θέατρο Σαρακινάδου Ζακύνθου.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε ομόφωνα, εγκρίνει την Συνδιοργάνωση Χριστουγεννιάτικης Πολιτιστικής
Εκδήλωσης από την Π.Ε. Ζακύνθου και τον Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο
«Μανώλιες» στις 28 Δεκεμβρίου 2019, στο Θέατρο Σαρακινάδου Ζακύνθο, ως εισήγηση.
Αρ. αποφ.266-25/2019
ΘΕΜΑ 12ο E.Η.Δ.: Παράλληλη διοργάνωση με το Δήμο Ζακύνθου διοργάνωση εορταστικών
δράσεων την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, στην πόλη της
Ζακύνθου από 20/12/2019 έως και τις 7/1/20120.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε ομόφωνα, εγκρίνει την Παράλληλη διοργάνωση με το Δήμο Ζακύνθου διοργάνωση
4
εορταστικών δράσεων την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, στην
πόλη της Ζακύνθου από 20/12/2019 έως και τις 7/1/20120, ως η εισήγηση.
Αρ. αποφ.267-25/2019
ΘΕΜΑ 13ο E.Η.Δ.: Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή
Διαχείρισης του προγράμματος LEADER της ΑΝΙΟΝ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε ομόφωνα, επί των παρόντων ορίζει ως τακτικό μέλος στην επιτροπή τον Πρόεδρο
του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Μουζακίτη και αναπληρωματικό μέλος τον
Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Υποδομών και Τεχνικών Έργων, Κ. Εμμανουήλ
Ορφανουδάκη.
Αρ. αποφ.268-25/2019
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ (ΟΛΙΒΙΑ)

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΤΟΠΙΚΑ