Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Διακόπτεται η κυκλοφορία μέχρι το Σάββατο στην οδό Ρήγα Φεραίου

Μέχρι το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου λόγω εργασιών διακόπτεται η κυκλοφοριά των οχημάτων στην οδό Ρήγα Φεραίου. Ακολουθεί η απόφαση:
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, απαγόρευση κυκλοφορίας επί της οδού Ρήγα Φεραίου,
προκειμένου εκτελεστούν έργα συντήρησης οδοστρώματος αυτής.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Έχοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 ΄΄ Περί κυρώσεως του Κ.Ο. Κυκλοφορίας ΄΄ .
 2. Το άρθρο 29Α
  του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚΑ-137)» Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο
  προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α-154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.
  2469/1997.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 Παρ.4 εδάφ. α & β του Ν. 2800/2000 ( Α-41).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( Α-58) « Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές
  ενέργειες προσώπων ΥΔΤ σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών»
 5. Η υπ΄αριθμ.15119 από 18-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής
  Κέρκυρας & Διαπόντιων Νήσων.
 6. Το υπ΄ αριθμ. 7121/19/2714256 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας.
 7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
  κρατικού προϋπολογισμού.
  Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών (5 έως 7), αποσκοπόντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της
  κυκλοφορίας των οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού
  κατά την διάρκεια των εργασιών, στην περιοχή αρμοδιότητάς μας : Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
  Άρθρο 1
  Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 52 παράγραφος 2 του ν. 2696/1999 περί ΚΟΚ όπως αυτό τροποποιήθηκε
  και ισχύει, τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Ρήγα Φεραίου, από την συμβολή
  της με την Επαρχιακή Οδό Κέρκυρας-Πέλεκα έως και την συμβολή της με την οδό Οθωνών. Τα
  οχήματα θα εκτρέπονται από παρόδιες οδούς.
  Άρθρο 2
  Η παρούσα ισχύει από 09:00 ώρα της Παρασκευής 20 Δεκεμβρίου 2019 έως και Σάββατο 21
  Δεκεμβρίου 2019 μέχρι 12.00 ώρα της ιδίας.
  Άρθρο 3
  Η σήμανση να γίνει έγκαιρα, από τον υπεύθυνο Πολίτικο Μηχανικό της Διεύθυνσης Τεχνικών
  Υπηρεσιών του Δήμου και κατόπιν υποδείξεως του Τμήματος Τροχαίας Κέρκυρας.
  Επίσης με μέριμνα του υπευθύνου του έργου να διασφαλιστεί :
  α) Η ασφαλής διέλευση των πεζών ,σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΚΟΚ
  β) Η ασφαλής διέλευση των οχημάτων
  γ) Η αποφυγή ζημιών στις όμορες ιδιοκτησίες
  δ) Η αποφυγή ζημιών σε δίκτυο κοινής ωφέλειας
  ε) Η κίνηση και προσέγγιση Πυροσβεστικών ή άλλων οχημάτων έκτακτης ανάγκης .
  Εξουσιοδοτούμε το Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας, να παρακολουθεί την επάρκεια της σήμανσης και
  να υποδεικνύει στον υπεύθυνο Πολιτικό Μηχανικό των εργασιών οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνεται
  επιβεβλημένο για την ενημέρωση των οδηγών, προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.
  Άρθρο 4
  Οι ανωτέρω ρυθμίσεις θα ισχύσουν κατά τις ημέρες και ώρες, ως ορίζεται παραπάνω. Η Διεύθυνση
  Τεχνικών Υπηρεσιών, υπό την επίβλεψη της οποίας πραγματοποιούνται οι εργασίες συντήρησης, μετά
  το πέρας των εργασιών, να προβεί στην αποκατάσταση του οδοστρώματος και την τυχόν άλλων
  βλαβών που προκληθούν με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση
  ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας.
  Άρθρο 5
  Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται , σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του
  άρθρου 420 Π.Κ. και του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 ΄΄ Περί κυρώσεως του κώδικα Οδικής
  Κυκλοφορίας ΄΄, η δε εφαρμογή της ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας.

Ροή Ειδήσεων

 • All
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
 • ΤΟΠΙΚΑ