Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Συνεδριάζει δια περιφοράς σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο κεντρικής Κέρκυρας και διαποντίων νήσων

Εκτάκτως και δια περιφοράς με δυο θέματα στη ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου το Δημοτικό συμβούλιο κεντρικής Κέρκυρας. Ακολουθεί η πρόσκληση:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας, β) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» 1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.»,

καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα σήμερα 15 Ιανουαρίου 2020.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Ίδρυση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, σύμφωνα με το Ν. 3879/2010. Ορισμός υπεύθυνου εκπροσώπου του Δήμου για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» και ορισμός υπευθύνου Κέντρου Κοινότητας για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση».
  2. Έγκριση υποβολής αίτησης για την συμμετοχή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ».

Ο κατεπείγων χαρακτήρας τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι η πρόσκληση για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, δημοσιοποιήθηκε μόλις στις 24/12/2019, με καταληκτική ημερομηνία την 20η Ιανουαρίου 2020 και αφορά στους Δήμους που προέκυψαν από το διαχωρισμό με βάση το Ν. 4600/2019.

Η δράση είναι συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Απαιτήθηκε δε εύλογο χρονικό διάστημα ούτως ώστε η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού να βρει τον χώρο που πληρούσε τις προδιαγραφές του Υπουργείου.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ