Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Οι αποφάσεις της τελευταίας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

Των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 1η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ιονίων Νήσων, στις 22 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ. με
τηλεδιάσκεψη.
ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ: Επικύρωση πρακτικών 15
ης , 16ης 17ης , 18ης, 19ης και 20ης Συνεδρίασης
Περιφερειακού Συμβουλίου.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε ομόφωνα, εγκρίνει την επικύρωση των πρακτικών 15
ης , 16ης 17ης , 18ης, 19ης
και 20ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου.
Αρ. αποφ.01 -01/2020
ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.: Εκθέσεις αγροτικής προβολής 2020.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε ομόφωνα, εγκρίνει τη συμμετοχή της Π.Ι.Ν. στις Εκθέσεις Αγροτικής
Προβολής, ως η εισήγηση.
Αρ. αποφ.02-01/2020
ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ.: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της εταιρείας ¨Εγνατία Οδός Α.Ε.
(Α.Ο.Α.Ε.) για την πράξη ¨Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Πρόγραμμα Δράσεων βελτίωσης
οδικής ασφάλειας σε τμήματα του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού δικτύου κυρίως των
νήσων Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Λευκάδας και Ζακύνθου.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε κατά πλειοψηφία:
 Εγκρίνει τη σύναψη της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της εταιρείας ¨ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.¨
(Ε.Ο.Α.Ε.) για την πράξη ¨Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – πρόγραμμα δράσεων βελτίωσης
οδικής ασφάλειας σε τμήματα του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου κυρίως των
νήσων Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Λευκάδας και Ζακύνθου, ως η εισήγηση.
 Εγκρίνει, το επισυναπτόμενο στην εισήγηση, σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της
εταιρείας ¨ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.¨ (Ε.Ο.Α.Ε.) για την πράξη ¨Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
– πρόγραμμα δράσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας σε τμήματα του εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου κυρίως των νήσων Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Λευκάδας και
Ζακύνθου.
2
 Εξουσιοδοτεί την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την υπογραφή της ανωτέρω
σύμβασης.
 Ορίζει ως εκπρόσωπο, στην επιτροπή παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης τον
Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκη με αναπληρωτή του τον
Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Ιωάννου.
Αρ. αποφ.03-01/2020
ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ.: Ορισμός Εκπροσώπου και Αναπληρωματικού Μέλους, στην Τακτική
Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρου Πρόληψης των
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης –
ΑΠΟΠΛΟΥΣ».
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε ομόφωνα ορίζει ως εκπρόσωπο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Αστικής
μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης – ΑΠΟΠΛΟΥΣ» τον Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Κεφαλληνία και Ιθάκης κ. Σταύρο Τραυλό με αναπληρωτή του τον Περιφερειακό
Σύμβουλο κ. Νικόλαο Γκισγκίνη.
Αρ. αποφ.04-01/2020
ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ.: Παράταση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζεται το Κέντρο Εκπαιδευτικής
και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ν. Λευκάδας.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε ομόφωνα, εγκρίνει την παράταση απο 24-03-2020 εώς 01-06-2021, της απο
24-03-2010 Σύμβασης μίσθωσης ακινήτου, ιδιοκτησίας Αργύρη Σπυρίδωνα και Αργύρη
Σαπφούς, όπως τροποποιήθηκε με την απο 28-02-2013 Τροποποιητική Σύμβαση, στο
οποίο στεγάζεται το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κ.Ε.Σ.Υ. Ν.
Λευκάδας, ως η εισήγηση.
Αρ. αποφ.05-01/2020
ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ.: Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τις ανάγκες του έργου
“Addressing joint Agro- and Aqua- Biodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural
Development – BEST” που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας GR- IT.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε κατά πλειοψηφία εγκρίνει το άνοιγμα ενός (1) άτοκου λογαριασμού ταμειακής
διαχείρισης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Τράπεζα της Ελλάδος, με τίτλο
«Μεταφορά χρηματοδότησης Ιταλών εταίρων του έργου “Addressing joint Agro- and
Aqua- Biodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development – BEST”».
Υπόλογοι για την κίνηση του παραπάνω τραπεζικού λογαριασμού ορίζονται:
 Ο προϊστάμενος του Τμήματος Ταμειακής Διαχείρισης, Προσόδων και
Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Ε. Κέρκυρας Λέσσης Ιωάννης, κλάδου
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Β και
 Η υπάλληλος του Τμήματος Ταμειακής Διαχείρισης, Προσόδων και Περιουσίας
της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Ε. Κέρκυρας Τσουράκη Ευθυμία, κλάδου ΤΕ
Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β.
Αρ. αποφ.06-01/2020
ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ.: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 262-25/2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου με τίτλο ¨«Παράταση για δύο χρόνια Προγραμματικής Σύμβασης
Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της ΠΙΝ και του Δήμου Ζακύνθου προς υλοποίηση
του έργου « Εκτέλεση εργασιών επισκευή συντήρηση, καθαρισμός, εξωραϊσμός στο
3
εθνικό επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο καθαρισμοί σε κοίτες χείμαρρων και ρεμάτων
και παρεμβάσεις πυροπροστασία».
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε ομόφωνα :
 εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 262-25/2019 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου με τίτλο ¨«Παράταση για δύο χρόνια Προγραμματικής
Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της ΠΙΝ και του Δήμου Ζακύνθου
προς υλοποίηση του έργου « Εκτέλεση εργασιών επισκευή συντήρηση,
καθαρισμός, εξωραϊσμός στο εθνικό επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο
καθαρισμοί σε κοίτες χείμαρρων και ρεμάτων και παρεμβάσεις πυροπροστασίας»,
ως προς την παράταση και συγκεκριμένα η προγραμματική σύμβαση παρατείνεται
για ένα χρόνο και όχι για δύο.
 Το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο προγραμματικής σύμβασης
Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της ΠΙΝ και του Δήμου Ζακύνθου προς
υλοποίηση του έργου « Εκτέλεση εργασιών επισκευή συντήρηση, καθαρισμός,
εξωραϊσμός στο εθνικό επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο καθαρισμοί σε κοίτες
χείμαρρων και ρεμάτων και παρεμβάσεις πυροπροστασία», όπως έχει τροποποιηθεί
σύμφωνα με την εισήγηση.
Αρ. αποφ.07-01/2020
ΘΕΜΑ 8ο Η.Δ.: Γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων για τη λειτουργία υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδος με διακριτικό τίτλο
«RODOSTAMO HOTEL & SPA” κατηγορίας 5» με φορέα δραστηριότητας τη ΡΟΔΟΣΤΑΜΟ Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε. με υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στο Ν.4178/13, δυναμικότητας 221 κλινών, σε γήπεδο συνολικού εμβαδού 25.995,34τμ στη θέση «ΚΟΜΜΕΝΟ» ΔΕ Φαιάκων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία, γνωμοδοτεί θετικά για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδος με διακριτικό τίτλο «RODOSTAMO HOTEL & SPA” κατηγορίας 5» με φορέα
δραστηριότητας τη ΡΟΔΟΣΤΑΜΟ Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε. με
υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στο Ν.4178/13, δυναμικότητας 221 κλινών, σε γήπεδο
συνολικού εμβαδού 25.995,34τμ στη θέση «ΚΟΜΜΕΝΟ» ΔΕ Φαιάκων Δήμου Κεντρικής
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ως η εισήγηση.
Αρ. αποφ.08-01/2020
ΘΕΜΑ 9ο Η.Δ.: Νομιμοποίηση του Αλιευτικού καταφύγιου του Αθέρα Παλικής.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε κατά πλειοψηφία :
¨Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων συμφωνεί με την εκφρασμένη άποψη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ληξουρίου αλλά και των χρηστών αλλά και των χρηστών /αλειέων
της περιοχής Αθέρα Παλικής .
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων συμπράττει με την προσπάθεια του Δημοτικού
Συμβουλίου Ληξουρίου για περιβαλλοντική αδειοδότηση και νομιμοποίηση της κατασκευής
και λειτουργίας του.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο δεσμεύεται για τη μελλοντική χρηματοδότηση επισκευής και
αναβάθμισης του καταφυγίου άμεσα μετά την αδειοδότηση και νομιμοποίηση του¨.
Αρ. αποφ.09-01/2020
4
ΘΕΜΑ 10ο Ε. Η.Δ.: Εργασιακό καθεστώς και καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών
εργαζομένων στην ΠΙΝ μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα Κέρκυρας.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε ομόφωνα:
 Την άμεση πληρωμή των οχτάμηνων εργαζομένων για την εργασία που
προσφέρουν, χωρίς την αποστολή εξώδικου από μέρους.
 Την αναβολή της δίκης που έχει οριστεί για τις 29-1-2020, ώστε να διευθετηθούν
τα όποια προβλήματα έχουν προκύψει και να διεξαχθούν με ομαλό τρόπο οι
δικαστικές διαδικασίες.
 Στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των οχτάμηνων εργαζομένων στις επερχόμενες δίκες
στις 29-01-2020 και 11-02-2020.
 Να αιτηθεί από τον ΑΣΕΠ στις προκηρύξεις μόνιμων υπαλλήλων που θα
προκηρυχτούν, να υπάρχει ειδική μοριοδότηση για τους εργαζομένους που έχουν
δουλέψει στην Περιφέρεια στα πρότυπα της 3- Κ.
Αρ. αποφ.10-01/2020
ΘΕΜΑ 11ο Ε.Η.Δ.: Κινητή μονάδα ΚΤΕΟ Παξών.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε ομόφωνα :
¨Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ψηφίζει ομόφωνα την άμεση επισκευή και
λειτουργία της Κινητής Μονάδας ΚΤΕΟ Παξών με την εξασφάλιση, εκ μέρους της
Περιφέρειας, οποιασδήποτε προϋπόθεσης για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Επίσης,
απαιτεί από την Κυβέρνηση την εξασφάλιση των συνθηκών της λειτουργίας ήτοι έλεγχος του
μηχανήματος και αποκατάσταση του αλλά και αναβάθμισή του καθώς επίσης και εξασφάλιση
εξειδικευμένου προσωπικού. Τέλος, απαιτεί την επέκταση του χρόνου λειτουργίας του¨.
Αρ. αποφ.11-01/2020
ΘΕΜΑ 12ο Ε. Η.Δ.: Εισήγηση για το ορθολογικό κλάδεμα ελαιοδέντρων στην Π.Ε.
Κέρκυρας.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε ομόφωνα :
 Την απαγόρευση κάθε είδους επέμβασης που οδηγεί και σκοπεύει στην πλήρη
καρατόμηση για την μακροπρόθεσμη ανανέωση των ελαιοδέντρων και την πλήρη
εγκατάλειψη του ελαιώνα με σκοπό άλλες χρήσεις .
 Επιτρέπεται μόνο: α)το κλάδεμα διαμόρφωσης σε νεαρά δέντρα ή σε δέντρα που
μετά από καρατόμηση για πλήρη ανανέωση των ελαιοδέντρων επανέρχονται στην
παραγωγή, β) το αναγκαίο κλάδεμα καρποφορίας, γ) κλάδεμα ανανέωσης που όμως
δεν περιλαμβάνει την μείωση του μήκους των βραχιόνων, κάτω από 40 ή 50
εκατοστά, όπως επιστημονικά περιγράφονται και γενικά όπου οι επεμβάσεις είναι
οι μικρότερες δυνατές και αποσκοπούν μόνο στην άμεση ( σε μια παραγωγική
περίοδο)ν αποκατάσταση της παραγωγής.
 Την πραγματοποίηση αυστηρότερων ελέγχων από τις λιμενικές, αστυνομικές και
άλλες ελεγκτικές αρχές, εντός και εκτός νομού.
 Την επιβολή αυστηρότερων ποινών στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται
παράβαση
 Την θεσμοθέτηση ζωνών χρήσης γης μέσω του χωροταξικού σχεδιασμού.
5
 Τροποποίηση του άρθρου 20 παρ. 34 εδάφιο β. η οποία σήμερα προβλέπει ποινή
φυλάκισης μέχρι 2 μήνες, με προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1)
έτους και χρηματική ποινή 5.000, 00 ευρώ.
 Επιβολή και διοικητικής ποινής προστίμου με πράξη καταλογισμού του Δ/ντου της
υπηρεσίας Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Κέρκυρας με ποσό χρηματικό ύψους
1.000,00 ευρώ ανά δέντρο.
 Σε περίπτωση υποτροπής επί της ιδίας ή άλλης έκτασης ιδιοκτησίας του αυτού
ιδιοκτήτη, οι ανωτέρω ποινές και τα πρόστιμα διπλασιάζονται.
 Την ανάδειξη, ως βασικής αιτίας, την εγκατάλειψη της αγροτικής παραγωγής
λόγω της αντιαγροτικής πολιτικής κυβερνήσεων ΕΕ. (όπως είχαμε αναφέρει στην
προηγούμενη συζήτηση δεν τα επαναλάβαμε αναλυτικά.).
 Τη στήριξη των αγροτών για την τιμή του λαδιού και των άλλων αιτημάτων τους.
 Κίνητρα στους αγρότες για να μην οδηγούνται στην κοπή των ελαιοδέντρων
λόγω οικονομικών αναγκών.
 Θέλουμε την προστασία του ελαιώνα ως παραγωγικού κλάδου του πρωτογενούς
τομέα και όχι ως τουριστικό προϊόν
 Να διεκδικήσουμε προσλήψεις προσωπικού αντίστοιχων ειδικοτήτων, αλλιώς οι
έλεγχοι θα μείνουν στα χαρτιά και οι αγρότες ως προς το σκέλος των ασθενειών
των ελαιοδέντρων θα μένουν αβοήθητοι.
Αρ. αποφ.12-01/2020
ΘΕΜΑ 13ο Ε. Η.Δ.: Εισήγηση για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ», Π/Υ 354.000,00 €, ΠΔΕ ΣΑΕΠ 522 Κ.Ε.
2016ΕΠ52200001, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/16.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε ομόφωνα εγκρίνει την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ», Π/Υ 354.000,00 €, ΠΔΕ ΣΑΕΠ 522 Κ.Ε.
2016ΕΠ52200001, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/16.
Αρ. αποφ.13-01/2020

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ