Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Τι απάντησε το Υπουργείο Τουρισμού σε ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τα κόκκινα λεωφορεία

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων δέκα (10) Βουλευτές της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ, και σε ό,τι εμπίπτει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Τουρισμού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Το Τμήμα Ειδικών Μορφών Τουρισμού δέχεται αιτήσεις Τουριστικών Γραφείων από όλη την Επικράτεια, τα οποία δραστηριοποιούνται σε περιηγήσεις τουριστών και επισκεπτών με ειδικά τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης
πόλεων, των οποίων η κυκλοφορία γίνεται σε ειδικές για το σκοπό αυτό διαδρομές.
Οι διατάξεις της νομοθεσίας που διέπουν την έγκριση των ειδικών διαδρομών ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, είναι οι κάτωθι:
α) Ο ν. 711/1977 «Περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων» (Α ́ 284) όπως ισχύει.
β) Το άρθρο 36 του Ν. 3710/2008 «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις»
(Α ́ 216).
γ) Η υπ’ αριθ. 22212/29-10-2008 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και
Μεταφορών και Επικοινωνιών «Προϋποθέσεις θέσης σε κυκλοφορία και όροι λειτουργίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων» (Β ́ 2267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. 12726/27-9-2011
(Β ́2190) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού.

δ) Η υπ ́ αριθμ. 255/2014 Γνωμοδότηση του Γ ́ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά την οποία δεν επιτρέπεται η έγκριση ειδικής διαδρομής και η κυκλοφορία στη διαδρομή αυτή ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημοσίας χρήσεως, ανοικτού τύπου,
αστικής περιήγησης πόλεων σε περιοχή που δεν έχει, προηγουμένως, χαρακτηριστεί αστική κατά τις διατάξεις των σχετικών νόμων, επιφυλασσόμενης της ειδικής ρυθμίσεως του άρθρου 8 της υπ ́ αρ. 22212/29-10-2008 ΚΥΑ όπως ισχύει.
Τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την έγκριση και κατά συνέπεια για τη σύνταξη της αντίστοιχης κοινής υπουργικής απόφασης, έχουν καθοριστεί και αναφέρονται στο Α ́ Στάδιο: ‘Έγκριση ειδικής διαδρομής, του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 22212/29-10-2008
Κ.Υ.Α. «Προϋποθέσεις θέσης σε κυκλοφορία και όροι λειτουργίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων» (Β’ 2267),
όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 12726/27-09-2011 όμοια ΚΥΑ (Β’ 2190) και ισχύει, και συγκεκριμένα:

 1. Αίτηση του νομίμου εκπροσώπου του τουριστικού γραφείου.
 2. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων) του τουριστικού γραφείου με έδρα στον νομό όπου εκτελείται η ειδική διαδρομή.
 3. Άδεια οδικού μεταφορέα επιβατών, κατά τις διατάξεις του π.δ. 346/2001 (Α ́233).
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Τουριστικού γραφείου, συνοδευόμενη από σχετικό χάρτη, στην οποία:
  α) δηλώνεται λεπτομερώς η πραγματοποιούμενη κυκλική διαδρομή, η
  αφετηρία και οι πραγματοποιούμενες στάσεις,

β) περιγράφονται τα σημεία τουριστικού, αρχαιολογικού ή πολιτιστικού
ενδιαφέροντος της διαδρομής.

 1. Βεβαίωση του οικείου ΟΤΑ για:
  α. το συνολικό μήκος της προτεινόμενης ειδικής διαδρομής και
  β. το ότι η προτεινόμενη ειδική διαδρομή βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του οικείου ΟΤΑ.
  γ. τον καθορισμό του χώρου της αφετηρίας και των σημείων των στάσεων. Για την περίπτωση διαδρομών που υπερβαίνουν τα διοικητικά όρια ενός Δήμου απαιτείται βεβαίωση όλων των δήμων δια των οποίων διέρχεται το λεωφορείο. Το ανωτέρω δικαιολογητικό (5.γ) υποβάλλεται από τον αρμόδιο φορέα για τη διοίκηση και διαχείριση
  του χώρου της αφετηρίας ή / και των στάσεων, σε περίπτωση που δεν ανήκει στον οικείο ΟΤΑ.
  Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 22212/29-10-2008 ΚΥΑ όπως ισχύει, «η κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, γίνεται σε ειδικές διαδρομές οι οποίες εγκρίνονται
  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  α) Η συνολική διαδρομή δεν υπερβαίνει τα 30 χλμ. από και μέχρι την αφετηρία (κυκλική διαδρομή).
  β) Η συνολική διαδρομή δεν υπερβαίνει τα όρια της κατά τόπους καθορισθείσας αστικής περιοχής, όπως αυτή ισχύει.

γ) Η αφετηρία βρίσκεται σε χώρο ειδικά καθορισμένο προς τούτο από τον οικείο ΟΤΑ ή τον αρμόδιο για τη διοίκηση και διαχείριση του χώρου φορέα.
δ) Οι στάσεις επιτρέπονται μόνο σε σημεία τουριστικού, αρχαιολογικού ή
πολιτιστικού ενδιαφέροντος, σε χώρο ειδικά καθορισμένο προς τούτο από τον οικείο ΟΤΑ ή τον αρμόδιο για τη διοίκηση και διαχείριση του χώρου φορέα».
Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι με την υπ’ αριθ. οικ. Β-54871/4060/17-9-2003 (Β ́ 1364) Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως αστικής ή υπεραστικής, καθώς και για τον καθορισμό αφετηριών, τερμάτων, διαδρομών, στάσεων σταθμών, πρακτορείων εξυπηρέτησης και εκδοτηρίων εισιτηρίων», όπως ισχύει, καθορίζονται οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού μιας περιοχής ως αστικής.
Ειδικότερα, δυνάμει του άρθρου 1, προβλέπεται ο χαρακτηρισμός αστικής περιοχής, ως εξής:
Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μετά από γνώμη του οικείου ΟΤΑ α` βαθμού, μία περιοχή χαρακτηρίζεται ως αστική, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις που έχει θέσει ο νομοθέτης.
Ύστερα από την αναλυτική έκθεση της νομοθεσίας καθίσταται φανερό, ότι
ουδόλως αφαιρούνται αρμοδιότητες από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Πιο συγκεκριμένα, όπως ορθά αναφέρεται στην κατατεθείσα ερώτηση, ‘’οι ειδικές διαδρομές εγκρίνονται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις χώρου ειδικά καθορισμένου από τον οικείο ΟΤΑ’’.
Ακόμη, το γεγονός ότι οι στάσεις του ειδικού τουριστικού λεωφορείου Δ.Χ.
ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων επιτρέπονται μόνο σε σημεία τουριστικού, αρχαιολογικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος, δεν σχετίζεται με τις αρμοδιότητες των ΟΤΑ,
αλλά με το σκοπό της δραστηριότητας των ως άνω λεωφορείων, τα οποία ορίζονται από τον νόμο ως τουριστικά.
Επίσης, η βεβαίωση που χορηγεί ο οικείος ΟΤΑ αφορά το συνολικό μήκος της ειδικής διαδρομής, τα σημεία των στάσεων αυτής καθώς και τον καθορισμό της αφετηρίας του ειδικού τουριστικού λεωφορείου όταν αυτή ανήκει στη χωρική του αρμοδιότητα.
Τέλος, σε περίπτωση που η ειδική διαδρομή συμπεριλαμβάνει σημεία
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, λαμβάνεται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας
αρχαιολογικής υπηρεσίας.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον κατατεθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες/τουριστικά γραφεία τα οποία δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού οφείλει κατά δέσμια αρμοδιότητα ως επισπεύδον Υπουργείο, να προχωρήσει στην έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και
Τουρισμού για την έγκριση των ειδικών διαδρομών ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, καθώς τηρούνται στο ακέραιο οι όροι και οι προϋποθέσεις, όπως ακριβώς προβλέπονται στο κείμενο του νόμου.
Επιπρόσθετα, η Κέρκυρα αποτέλεσε την πρώτη περίπτωση συντονισμένης
κυβερνητικής παρέμβασης σε έναν εμβληματικό προορισμό παγκόσμιας εμβέλειας, ο οποίος δέχεται πιέσεις, είτε περιβαλλοντικού, κοινωνικού ή οικονομικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο του εθνικού στρατηγικού σχεδίου της περιόδου 2021 – 2030 η συστηματική και συντονισμένη βέλτιστη διαχείριση των προορισμών παγκόσμιας εμβέλειας θα αποκτήσει θεσμική και μόνιμη μορφή βασισμένη στη συνεργασία της Α και Β βαθμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης συγκεκριμένων προορισμών από τη μια πλευρά και της κεντρικής κυβέρνησης από την άλλη. Ως εκ τούτου η συντονισμένη θεσμική διαχείριση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της ισχυρής τουριστικής ανάπτυξης αποτελεί άμεση και υψηλή προτεραιότητα του στρατηγικού νομοθετικού προγραμματισμού του Υπουργείου Τουρισμού σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ροή Ειδήσεων

 • All
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ