Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας Γιώργος Μαχειμάρης όρισε τους νεους Αντιδημάρχους μετά την παραίτηση των δύο Αντιδημάρχων Ανδρέα Σαούλου και Σταμάτη Πουλιάση. Ακολουθεί η απόφαση:
“Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Αποδέχεται την παραίτηση των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας κ.κ. Σταματίου Πουλιάση και Ανδρέα Σαούλου από τη θέση των Αντιδημάρχων και τους απαλλάσσει από την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμό 180/17.09.2019 (ΑΔΑ: 6Η7Μ46ΜΓΜΥ-ΙΔΣ) απόφαση Δημάρχου Βόρειας Κέρκυρας περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για ένα έτος και τους μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :

Τον κ. Χαρίτωνα Κουτσούρη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο έργων, ανάπτυξης και ενέργειας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την οργάνωση και παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο της λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Την εποπτεία και την ευθύνη της εκπόνησης μελετών καθώς και της εκτέλεσης και επίβλεψης των Δημοτικών Έργων

Την εποπτεία και ευθύνη σε θέματα Ανάπτυξης, Πρωτογενούς τομέα, Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας, Επιχειρήσεων και Εμπορίου.

Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της καινοτομίας και της δικτύωσης των τοπικών επιχειρήσεων.

Την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Την εποπτεία και ευθύνη σε θέματα Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και την προώθηση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και τη διαχείριση θεμάτων βιομηχανίας.

Την Προεδρεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Την κ. Σπυριδούλα Κόκκαλη, στην οποία παρέχεται αντιμισθία, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος και της μεταβιβάζει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:

Την αξιοποίηση όλου του φάσματος Κυκλικής Οικονομίας που αφορά στην πρόληψη, μείωση, ανασχεδιασμό, επανάχρηση, ανακατασκευή, ανακύκλωση και ανάκτηση.

Την εποπτεία μελετών που έχουν σχέση με τη διαχείριση και προστασία του Περιβάλλοντος.

Την προώθηση περιβαλλοντικής επιμόρφωσης

Την παρακολούθηση θεμάτων περιβαλλοντικής ρύπανσης και την ανάπτυξη και προώθηση συνεργασιών με Πανεπιστημιακούς και γενικά Δημόσιους Οργανισμούς, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ κλπ. σε αντίστοιχα θέματα.

Τη βελτιστοποίηση, εφαρμογή και ανάπτυξη προγραμμάτων και συστημάτων ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και λοιπών ανάλογων δράσεων.

Την τέλεση των Πολιτικών Γάμων.

Την συμμετοχή της ως ορισμένο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Τον κ. Θεοφάνη Σκέμπρη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Μηχανολογικού εξοπλισμού, Πολιτικής Προστασίας και Πρασίνου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την εποπτεία και ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, δηλαδή των οδών, πλατειών, ακτών, παραλιών και αιγιαλού, καθώς και των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των Δημοτικών κτιρίων και των λοιπών Δημοτικών εγκαταστάσεων.

Την εποπτεία και ευθύνη της αποκομιδής και διαχείρισης αποβλήτων.

Την εποπτεία και ευθύνη της οργάνωσης, επίβλεψης, κατεύθυνσης και ελέγχου του ανθρώπινου δυναμικού, της λειτουργίας των Υπηρεσιών Καθαριότητας και της διάθεσης των μέσων.

Τη μέριμνα για τη διατήρηση όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού και στόλου μηχανημάτων σε καλή κατάσταση καθώς και την επισκευή και περιοδική συντήρηση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

Την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής καθώς και τη διαχείριση των υλικών, καυσίμων και ανταλλακτικών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου.

Την οργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της.

Την οργάνωση και τον έλεγχο των υπηρεσιών Πρασίνου, καθώς και την επίβλεψη μελετών και έργων Πρασίνου.

Την οργάνωση και εποπτεία δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την αισθητική αναβάθμιση των Κοινοτήτων και των Οικισμών του Δήμου, καθώς και συντήρηση και επέκταση του πρασίνου και των φυτεύσεων.

Την εποπτεία και ευθύνη των Κοιμητηρίων.

Τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ.)

Τον κ. Νικόλαο Μουζακίτη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Τη μέριμνα για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων της καθημερινότητας σε συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια και τους Προέδρους των Κοινοτήτων.

Την ευθύνη λειτουργίας των υποδομών του Δημοτικού Φωτισμού καθώς και την επέκτασή του.

Την εποπτεία και το συντονισμό εργασιών αποκατάστασης βλαβών και ομαλής λειτουργίας της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού.

Την εποπτεία της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών κάθε είδους ενεργειακών συστημάτων του Δήμου (ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού κλπ).

Τη συμμετοχή του ως ορισμένο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας ζωής.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χαρίτων Κουτσούρης, ο οποίος αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τα καθήκοντά τους ασκεί ο Δήμαρχος.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΑ