Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

ΕΚΤΑΚΤΟ: Κλείνουν τα εποχικής λειτουργίας ξενοδοχεία και καταλύματα μέχρι 30.4, με κυβερνητική απόφαση|ΦΕΚ.

Με απόφαση της κυβέρνησης, που δημοσιεύτηκε ήδη στο ΦΕΚ, κλείνουν όλα τα εποχικής λειτουργίας ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα, μέχρι τις 30 Απριλίου 2020.

Το μοναδικό άρθρο της ΚΥΑ, αναφέρει τα εξής: «Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 15.3.2020 έως και 30.4.2020, των κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εποχικής λειτουργίας. Ως προς τα ήδη λειτουργούντα κατά τη δημοσίευση της παρούσας τουριστικά καταλύματα του προηγούμενου εδαφίου, η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τίθεται σε ισχύ στις 23.3.2020 και διαρκεί έως και 30.4.2020».

Πέραν των ξενοδοχείων και των άλλων εποχικώς λειτουργούντων καταλυμάτων, που θα ξεκινούσαν την λειτουργία τους στο επόμενο διάστημα, και όσα έχουν ανοίξει, θα κλείσουν στις 23 Μαρτίου.

ΤΟ ΦΕΚ

Ολόκληρη ΚΥΑ, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. έχει ως εξής:

«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και 30.4.2020 . ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έ χοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4 αυτού.
 2. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).
 3. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασίατου σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Α΄ 159).
 4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Α΄ 168).
 5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
 6. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).
 7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
 8. Την από 14.03.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
 9. Την αριθμ. 18151/14.03.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 15.3.2020 έως και 30.4.2020, των κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εποχικής λειτουργίας.

Ως προς τα ήδη λειτουργούντα κατά τη δημοσίευση της παρούσας τουριστικά καταλύματα του προηγούμενου εδαφίου,
η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τίθεται σε ισχύ στις 23.3.2020 και διαρκεί έως και 30.4.2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2020
Οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ Εσωτερικών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ».

Ροή Ειδήσεων

 • All
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ