Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κέρκυρας στους Βουλευτές

ΚύριοιΒουλευτές,
Μεέκπληξηπληροφορηθήκαμε,ενμέσωμιαςεθνικήςκρίσηςστονΈβροκαι
στανησιάτουΑνατολικούΑιγαίου,καθώςκαιενεξελίξειμίαςπανδημίαςπου
απειλείτηνανθρωπότητα,ότιμετιςδιατάξειςτηςπαραγράφου1τουάρθρου15
τουσχεδίουνόμουτουΥπουργείουΝαυτιλίαςκαιΝησιωτικήςΠολιτικής,υπότον
τίτλο:«Εκσυγχρονισμόςθεσμικούπλαισίουγιατιςθαλάσσιεςμεταφορέςκαι
λοιπέςδιατάξεις»,καταργούνταιοιδιατάξειςτουάρθρου26τουν.4597/2019και
όλες οι αρμοδιότητες αστυνόμευσης του αιγιαλού και της παραλίας
μεταφέρονταιαπότοΛιμενικόΣώμα–ΕλληνικήΑκτοφυλακή(Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)στην
ΕλληνικήΑστυνομία.
Επίσης,ακόμαπερισσότερηέκπληξημαςπροκάλεσε,ηαιτιολογικήέκθεση
του προαναφερόμενου νομοσχεδίου και ειδικότερα τα επιχειρήματα που
αναπτύσσονταιεπίτουάρθρου15αυτήςγιατηνκατάργησητωνδιατάξεωντου
άρθρου26τουν.4597/2019.Ειδικότερα,προβάλλονταιαιτίες,οιοποίες,ανμητι
άλλο,προσβάλλουντηλειτουργίατουΛ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.καιτουςσυναδέλφουςπου
υπηρετούνσεαυτό.Μαςείναιαδιανόητοναπιστέψουμεότι,οισυντάκτεςτης
έκθεσης αυτής, επικαλούνται, ως αιτία κατάργησης των αρμοδιοτήτων
αστυνόμευσηςαιγιαλού-παραλίαςαπότοΛ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.καιμεταφοράςαυτών
στηνΕλληνικήΑστυνομία,τομεταναστευτικό–προσφυγικόζήτημα,έναθέμα,για
το οποίο,όλοιοιΕυρωπαίοικαιοιΈλληνες πολίτες γνωρίζουν,ότιτο
διαχειρίζεται,κατά90%περίπου,οΦορέαςτουΕλληνικούΚράτουςπουλέγεται:
«ΕΛΛΗΝΙΚΗΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».
Εν ολίγοις, η προτεινόμενη ρύθμιση δεν υποστηρίζεται από καμία
τεκμηριωμένημελέτηκαιταεπιχειρήματάτηςείναιαντιφατικά,αφούαυτάέχουν
διπλή ανάγνωση,πράγμα που αποδεικνύεταιαπό μια απλή σύγκριση των
αιτιολογικώνεκθέσεωντουενλόγω σχεδίουνόμουκαιτουν.4597/2019.Η
προκριθείσααπότοΥπουργείοΝαυτιλίαςκαιΝησιωτικήςΠολιτικήςλύσηείναι
εύκοληκαιεπιφανειακή,ενώ δενλαμβάνειυπόψητηςταυπαρκτάπροβλήματα
τωνΣωμάτων,γιαταοποίαδενευθύνεταισίγουρα,ούτεηΕλληνίδακαιοΈλληνας
Αστυνομικός,ούτεηΕλληνίδακαιοΈλληναςΛιμενικός.
ΚύριοιΒουλευτές,
Ύστερααπόταπαραπάνω,παρακαλούμεόπωςκαταψηφίσετετοάρθρο15
«Αρμοδιότητεςαστυνόμευσηςστοναιγιαλόκαιτηνπαραλία»τουωςάνω
νομοσχεδίου,ζητήσετετηναπόσυρσήτουκαιτηνεπανεξέτασητουπεριεχομένου
του,έτσιώστεναμηνεπιβαρύνεταιηΕλληνικήΑστυνομίαμεμίααρμοδιότητα
πουεμφανώςανήκεισεάλλοκρατικόΦορέα.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ