Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Συνεδριάζει σήμερα δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας

Δια περιφοράς θα συνεδριάσει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας. Ακολουθεί η πρόσκληση:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» 1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.», καθώς επίσης και το άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020

καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα σήμερα Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1-6/08-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΧΛΠ46ΜΓΣΙ-ΖΚΤ) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κέρκυρας περί «Κατάθεσης πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμούς του Δήμου και ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμών.

Παρίσταται ανάγκη να ληφθεί απόφαση διότι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων επείγονται στην εκτέλεση μικροεπεμβάσεων στις Κοινότητές τους για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας (Απολυμάνσεις Κοινοχρήστων χώρων, καθαριότητες εντός οικισμών με ασβεστώματα κ. α)

 1. Αποδοχή Χρηματοδότησης ποσού 20.000 ευρώ στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας , από το Υπουργείο Εσωτερικών “Έκτακτη κατανομή στους Δήμους της Χώρας , προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19”
  ( Έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. 18209/13-3-2020)
 2. Ορισμός 3 (τριών) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , δύο (2) από την Πλειοψηφία και ενός (1) μέλους από την Μειοψηφία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης Δ.Ε.Υ.Α. Κέρκυρας και μέχρι την σύσταση της νέας ΔΕΥΑ Νότιας Κέρκυρας .
 3. Έκδοση Ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου για την οικονομική στήριξη του Πληθυσμού και την ανακούφιση από τις συνέπειες της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19
  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
  του Δήμου Νότιας Κέρκυρας

Ιωάννης Κ. Καββαδίας

Ροή Ειδήσεων

 • All
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΤΟΠΙΚΑ