Τη Δευτέρα συνεδριάζει δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο κεντρικής Κέρκυρας

Share:

Με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Δευτέρα δια περιφοράς το δημοτικό συμβούλιο κεντρικής Κέρκυρας. Ακολουθεί η πρόσκληση:

“Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α) της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»,

β) της υπ’ αριθμ. 40 Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31.3.2020) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», σύμφωνα με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη Συνεδρίαση των Συλλογικών Οργάνων των Δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης,

γ) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας και

δ) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018),
καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση (9η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Μ. Δευτέρα 13 Απριλίου 2020. Ώρα έναρξης 12.00 μ.μ. και ώρα λήξης 15.00.

                            ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 9-4, 9-6, 10-1, 10-4 και 10-2/2020 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 2. Έγκριση έκτακτης εισφοράς στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας», στο πλαίσιο αντιμετώπισης και αποφυγής της διασποράς του κορωναϊού (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 3. Έγκριση απαλλαγής δημοτικών τελών από επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν τη λειτουργία τους για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωναϊού COVID-19 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 4. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την 6η ΥΠΕ και το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας για την παραχώρηση χρήσης στο δεύτερο ενός οχήματος, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών λόγω του ιού COVID-19 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 5. Καθορισμός κωδικών αριθμών του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020, ως δεκτικών εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 6. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 3-14/28.6.2017 Πρακτικού Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 7. Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων οικονομικού έτους 2020 (στοχοθεσία Π/Υ Δήμου και Νομικών Προσώπων) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 8. Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην εταιρεία «Περικλής Τζιλιάνος Ο.Ε.» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 9. Έγκριση σύναψης σύμβασης με θέμα «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών και τευχών διακήρυξης υπηρεσιών και προμηθειών για την πράξη «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας «Φεστιβάλ Πόλης» Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης) (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 10. Έγκριση τροποποιήσεως του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 11. Έγκριση 1ης τροποποιήσεως Μνημονίου Συνεργασίας για την υλοποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση Θεάτρου Φοίνικα στην Κέρκυρα» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 12. Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Διαμορφώσεις πεζοδρομίων προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α.» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 14. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση – βελτίωση Ναυσιθόειου Γυμναστηρίου» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 15. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) «Ανέγερση 4ου ενιαίου Λυκείου» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 16. Τροποποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέρκυρας» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5002645 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014 – 2020» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκούπουρας).
 17. Έγκριση καταβολής έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε άπορους δημότες (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκούπουρας).
 18. Ορισμός Μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την Κοινωφελή Επιχείρηση «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας» ΔH.ΠΕ.ΘΕ. – Κ.Ε.Δ.Κ. (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 19. Έγκριση του από 26.2.2020 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών «Δαπάνες εκκένωσης δεξαμενής λυμάτων των δημοτικών σφαγείων με ιδιωτικό βυτιοφόρο» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).

Η Συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια περιφοράς, στο πλαίσιο της λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19), σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 40 εγκύκλιο (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31.3.2020) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».

Για το λόγο αυτό, παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail council@corfu.gov.gr) έως και ώρα 15.00 της Μ. Δευτέρας 13 Απριλίου 2020, για τη συμμετοχή σας στη Συνεδρίαση και την ψήφο επί εκάστου θέματος”.

Previous Article

Η Περιφερειακή αρχή της ΠΙΝ καταψήφισε την παροχή κινήτρων για τους υπηρετούντες στα Νοσοκομεία μας υγειονομικούς!

Next Article

Αλέξης Αλεξάκης για την ενίσχυση του Ε.Σ.Υ

Σχετικά Άρθρα