Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νότου δια περιφοράς

Share:

Την Τετάρτη 22 Απριλίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Νότου δια περιφοράς με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ακολουθεί η πρόσκληση:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» 1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.», καθώς επίσης και το άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020

καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 22α Απριλίου 2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Έγκριση παράτασης μίσθωσης του ακινήτου που στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες Δήμου Νότιας Κέρκυρας στη Δ.Ε. Μελιτειέων
 2. Έγκριση παράτασης μίσθωσης του ακινήτου που στεγάζεται ο χώρος στάθμευσης Περιβολίου Δ.Ε. Κορισσίων.
 3. Έγκριση παράτασης μίσθωσης Σχολικού Κέντρου στα Βραγκανιώτικα Δ.Ε. Μελιτειέων
  4 Έγκριση παράτασης μίσθωσης του ακινήτου , στο οποίο στεγάζεται το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αργυράδων
 4. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την αποδοχή της έκτακτης επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού, καθώς και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020΄
 5. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για ”Κατεπείγουσες εργασίες μικροβιακής απολύμανσης για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού (COVID-19) στα δημοτικά κτίρια και οχήματα του Δήμου Νότιας Κέρκυρας”, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α’ 55/2020
 6. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο : ‘’Προμήθεια γαντιών νιτριλίου μιας χρήσεως, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α’ 55/2020”
 7. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την απευθείας ανάθεση «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου» σύμφωνα με τις παρ. 10 του άρθρου 24 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α’ 64/14-03-2020) και παρ. 3 του άρθρου 43 Π.Ν.Π (ΦΕΚ Α’ 75/30-03-2020) εξ αιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού» (ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ)
 8. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την απευθείας ανάθεση «Προμήθεια αυτόματων ταϊστρών, αυτόματων ποτιστρών, σπιτιών και τροφής σκύλων», σύμφωνα με την Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/ τ. Α’/2020 (ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ)
 9. Σύσταση μίας προσωρινής προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου πλήρους απασχόλησης , ειδικότητας εργατών καθαριότητας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Υ.Ε.) στο μεταβατικό οργανισμό του Δήμου Νότιας Κέρκυρας κατ εφαρμογή της με αριθ. 381/2019 τελεσίδικης και αμετάκλητης απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας.
 10. Λήψη απόφασης για την χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας για την «Προμήθεια υλικών για επισκευές των φθορών των οδών Δ.Ε. Κορισσίων»
  Σχετ.: η με απ 2204/06-04-2020 αίτηση του αναδόχου
 11. Λήψη απόφασης για την “Προμήθεια υλικών για επισκευές των φθορών των οδών Δ.Ε. Μελιτειέων
 12. Λήψη απόφασης για την “Προμήθεια υλικών για επισκευές των φθορών των οδών Δ.Ε. Λευκιμμαίων.
 13. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Παξών και Δήμου Ν. Κέρκυρας για την υλοποίηση του έργου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΞΩΝ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νότιας Κέρκυρας Ιωάννης Κ. Καββαδίας
Previous Article

Δημήτρης Μπιάγκης: «Λιτανεία Ιερού Σκηνώματος Αγίου Σπυρίδωνα το Μεγάλο Σάββατο εντός του Ιερού Ναού»

Next Article

ΣΥΡΙΖΑ Κέρκυρας: Το αφήγημα ότι λειτουργεί εν μέσω πανδημίας η πρωτοβάθμια υγείας στην Κέρκυρα κατέρρευσε παταγωδώς…

Σχετικά Άρθρα