Κατεπείγουα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κεντρικής Κέρκυρας την Τετάρτη

Share:

Την Τετάρτη 29 Απριλίου συνεδριάζει κατεπειγόντως το Δημοτικό Συμβούλιο κεντρικής Κέρκυρας. Ακολουθεί η πρόσκληση:

“Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α) της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»,

β) της υπ’ αριθμ. 40 Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31.3.2020) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», σύμφωνα με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη Συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης,

γ) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (ΑΔΑ: 6ΣΩΟΩΕΑ-8Θ3) και

δ) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018,

καλείστε στην 11η Συνεδρίαση (Κατεπείγουσα) του Δημοτικού μας Συμβουλίου, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020. Ώρα έναρξης 16.00 και ώρα λήξης 20.00, με μοναδικό θέμα:

«Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του άρθρου 93 του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

Previous Article

Εργατικό κέντρο Κέρκυρας: Η πρωτομαγιά είναι ημέρα μνήμης

Next Article

Η ΛΑ.ΣΥ για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κεντρικής Κέρκυρας

Σχετικά Άρθρα