Γιώργος Καρύδης: Η Δήμαρχος και η δημοτική πλειοψηφία απόφυγαν να δυσαρεστήσουν την κυβέρνηση της Ν.Δ.

Share:

Στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στις 29-04-2020 με μοναδικό θέμα συζήτησης τη λήψη απόφασης σχετικά με το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», δεν κατέστη δυνατή η έκδοση ομόφωνης απόφασης.
Τούτο οφείλεται στην άρνηση της κ. Δημάρχου να συμπεριληφθεί στην απόφαση η ανάγκη απόσυρσης ολόκληρου του Σχεδίου Νόμου, καθόσον περιέχει διατάξεις που είναι αντισυνταγματικές, πλήττουν την αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση καθώς και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Έτσι ενώ όλες οι δημοτικές Παρατάξεις συμφώνησαν να εξαιρεθεί η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από το άρθρο 93 του νομοσχεδίου που τροποποιεί το άρθρο 226 του Καλλικράτη και καταργεί τους ΦΟΔΣΑ συστήνοντας έναν ειδικό διαβαθμιδικό-όπως τον ονομάζει- περιφερειακό Φορέα με μορφή ΑΕ για τη διαχείριση των απορριμμάτων, η Δήμαρχος αρνήθηκε τις εισηγήσεις της αντιπολίτευσης για την συμπερίληψη στην απόφαση του Δ.Σ. της ανάγκης αιτιολογημένης απόσυρσης ολόκληρου του επίμαχου νομοσχεδίου. Αρκέστηκε σε μια γενικόλογη αναφορά, προφανώς για να μην δυσαρεστήσει την κυβέρνηση και το κόμμα της ΝΔ, που στήριξε την εκλογή της ως Δημάρχου.
Έτσι δεν εκδόθηκε ομόφωνη απόφαση.
Η Παράταξή μας δήλωσε αποχή από την εν λόγω διαδικασία της ψηφοφορίας, εξαιτίας της σύγχυσης που δημιουργήθηκε υπό την πίεση της λήξης του χρόνου χρήσης της πλατφόρμας για την τηλεδιάσκεψη και της αδυναμίας κάποιων συναδέλφων να ψηφίσουν, λόγω του κλεισίματος των μικροφώνων.
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
Στην τοποθέτησή μας επισημάναμε ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η κυβέρνηση της ΝΔ επιχειρεί άλλο ένα ισχυρό πλήγμα στη συνταγματικά κατοχυρωμένη δημοκρατική λειτουργία του κράτους, στην αποκέντρωση, στην αυτοδιοίκηση αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Θεωρούμε πρώτιστη ανάγκη να ζητηθεί η απόσυρση του Αντι-αυτοδιοικητικού και Αντι-περιβαλλοντικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που κατατέθηκε ύποπτα βιαστικά, μεσούσης της κρίσης της κορωναϊκής πανδημίας και ενώ το ελληνικό Κοινοβούλιο υπολειτουργεί. Χαρακτηριστικά το νομοσχέδιο τέθηκε σε διαβούλευση με 66 άρθρα ενώ στη Βουλή κατατέθηκε με 130 άρθρα! Τι συνέβη, τι μεσολάβησε και προστέθηκαν στο νομοσχέδιο 64 επιπλέον άρθρα, που δεν είχαν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση;
Τα εκ των υστέρων κατατεθέντα άρθρα αφαιρούν αρμοδιότητες από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και συρρικνώνουν την ήδη προβληματική και αποδυναμωμένη λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων.
Ενδεικτικά πρέπει ν΄ αναφερθούν: 1) ότι το άρθρο 83 του νομοσχεδίου αναφέρει ότι ‘’Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να λάβει με απόφασή του οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο για την επίλυση του προβλήματος περιλαμβανομένης και της μεταφοράς των Αστικών Στερεών Αποβλήτων σε μία ή περισσότερες νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων. Η ανωτέρω απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκτελείται υποχρεωτικά από τους εμπλεκόμενους φορείς, βαρυνομένου του ωφελουμένου φορέα με το σύνολο της απαιτουμένης δαπάνης’’. Δηλαδή ο Υπουργός αποφασίζει και οι δημότες πληρώνουν! Ο Δήμος δεν έχει την παραμικρή συμμετοχή στη λήψη της απόφασης!
2) ‘’Το ΤΣΔΑ( Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων), εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, μετά από παροχή γνώμης του οικείου ΦΟΔΣΑ μέσα σε ένα μήνα από την αποστολή του σχετικού ερωτήματος’’. Το κορυφαίο δημοκρατικό όργανο του Δήμου, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει λόγο και παρακάμπτεται εντελώς! 3) Το άρθρο 94 χορηγεί νέες αυξημένες αρμοδιότητες στην Επιτροπή ποιότητας ζωής που ελέγχεται απόλυτα από τη δημοτική πλειοψηφική παράταξη.
4) Το άρθρο 110 ορίζει ότι ‘’ο Ανάδοχος δύναται να χρησιμοποιεί, εντός του πλαισίου του παρόντος και των αδειών αναζήτησης και συμβάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων βάσει των οποίων διενεργούνται, εκτάσεις που ανήκουν στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα νομικά πρόσωπα αυτών, για το χρονικό διάστημα διενέργειας των παραπάνω ερευνών. Για την ανωτέρω προσωρινή χρήση δεν απαιτείται η λήψη οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης ή συναίνεσης από τα παραπάνω πρόσωπα υπό την ιδιότητά τους ως κυρίων, νομέων ή κατόχων των εκτάσεων αυτών’’. O Δήμος δηλαδή δεν έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί δημοτική του περιουσία! κ.ά.
Στο νομοσχέδιο εν κατακλείδι περιλαμβάνονται διατάξεις αφαίρεσης αρμοδιοτήτων από τους Δήμους, που αφορούν ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, αστικοποίησης και οικοδόμησης περιοχών, αδειοδοτήσεων, διαχείρισης απορριμμάτων κ.ά. Κι όλα αυτά για χάρη των υποτιθέμενων επενδύσεων. Δηλαδή της ακώλυτης εξυπηρέτησης μεγαλο-επιχειρηματικών συμφερόντων σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των αποφάσεων των δημοκρατικά εκλεγμένων οργάνων όπως τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, που υποτίθεται ότι εκφράζουν και αντιπροσωπεύουν τις τοπικές κοινωνίες!
Κατά συνέπεια απαιτείται η άμεση απόσυρση ολόκληρου του αντί-περιβαλλοντικού και αντι- αυτοδιοικητικού νομοσχεδίου και η έναρξη δημόσιου διαλόγου ώστε να υπάρξουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις πριν επανέλθει στη Βουλή για συζήτηση.

Previous Article

Η ενημέρωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τον Κορανοιό

Next Article

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας για το άρθρο 93 και τη διάλυση των ΦΟΔΣΑ που προωθεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος

Σχετικά Άρθρα