Ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας για την μεταφορά των απορριμάτων εκτός Κερκύρας.

Share:

Α. Επί της διαδικασίας:

 1. Από τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων μόνο η επιτροπή
  διαγωνισμού δύναται να επικοινωνεί με τον όποιον υποψήφιο ανάδοχο. Ο νόμιμος
  εκπρόσωπος του φορέα δύναται να επικοινωνεί με ανάδοχο παροχής υπηρεσιών
  μόνο μετά την σύναψη της σύμβασης. Ως εκ τούτου η απ’ ευθείας έγγραφη
  πρόσκληση της κ. Προέδρου για αποστολή βελτιωμένης ανοικτής οικονομικής
  προσφοράς προς υποψήφιο ανάδοχο πριν ακόμα κυρωθούν τα πρακτικά 1 και 2 της
  επιτροπής του διαγωνισμού καθιστά την διαδικασία παράτυπη, έκθετη σε νομική
  προσβολή και εκ του αποτελέσματος άκυρη.
 2. Η αναβολή μόνο του θέματος 3 της Ε.Ε. για συζήτηση μία ημέρα αργότερα
  από την προβλεπόμενη στην πρόσκληση καθιστά την συνεδρίαση ωσεί διακοπείσα
  και συνεχιζόμενη. Ωστόσο τούτο απαιτεί απόφαση της Προέδρου ενώ το από 8-5-
  2020 με Α.Π. 602 σχετικό έγγραφο που αναβάλει το τρίτο θέμα για συζήτηση το
  Σάββατο 9-5-2020 ώρα 11.00πμ υπογράφεται από υπηρεσιακό παράγοντα που δεν
  δύναται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει νομικά τον φορέα. Ως εκ τούτου η
  συνεδρίαση της Ε.Ε. της 8ης Μαΐου 2020 έχει τυπικά ολοκληρωθεί στις 2.00μμ ως
  όριζε η πρόσκληση και το θέμα 3 δεν έχει εγκριθεί.
  Β. Επί της ουσίας
 3. Η οικονομική προσφορά του μοναδικού (μετά τον αποκλεισμό των λοιπών
  δύο υποψηφίων για νομοτεχνικά και οικονομοτεχνικά κριτήρια) υποψηφίου
  αναδόχου είναι διπλάσια του τιμολογίου της μελέτης της υπηρεσίας βάση της
  οποίας έγινε η έγκριση δημοπράτησης με κατ’ εξαίρεση διαδικασίες από την
  ΕΑΑΔΗΣΥ με αποτέλεσμα να τίθεται θέμα νομιμότητας της όλης διαδικασίας
  ανάδειξης του αναδόχου. Η ΕΑΑΔΗΣΥ ενέκρινε την κατ’ εξαίρεση διαδικασία με
  βάση μια τιμή μονάδος και μια αναγκαία για τον ΦΟΣΔΑ ποσότητα που με τη σειρά
  τους προσδιόρισαν το συνολικό ύψος της σύμβασης. Κανένα από τα κριτήρια με τα
  οποία αποφάνθηκε η ΕΑΑΔΗΣΥ δεν πληρούνται από την εν λόγω προσφορά και με
  αυτόν τον τρόπο ο ΦΟΣΔΑ αν την αποδεχθεί στην ουσία εξαπατά την ΕΑΑΔΗΣΥ με
  νομικές συνέπειες για τα μέλη της Ε.Ε. που θα λάβουν την σχετική απόφαση.
 4. Η ποσότητα που καλύπτεται από την προσφορά του υποψηφίου αναδόχου
  είναι η μισή από την προβλεπόμενη στα τεύχη προκήρυξης της υπηρεσίας
  μεταφοράς με αποτέλεσμα να δημιουργείται κενό διαχείρισης ΑΣΑ της τάξεως των
  11.500 τόνων περίπου
 5. Η οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει για του Δήμους μέλη του
  ΦΟΣΔΑ Π.Ε. Κέρκυρας είναι αναντίστοιχη των οικονομικών δυνατοτήτων τους σε
  σχέση με τα προϋπολογισθέντα σχετικά έξοδα και την δυσμενή οικονομική
  συγκυρία την τρέχουσα περίοδο
 6. Η μεταβατικότητα της περιόδου που διανύουμε μέχρι την κατάργηση του
  ΦΟΣΔΑ ΠΕ Κέρκυρας και την διαδοχή του από τον περιφερειακό ΦΟΣΔΑ Ιονίων
  Νήσων δεν καθιστά ηθική των δέσμευση σε μια ανάλογη σύμβαση που
  συνεπάγεται ένα κόστος υπέρμετρο τόσο με απόλυτα νούμερα όσο και σε τιμές
  μονάδος των παρεχόμενων υπηρεσιών
 7. Ο ανάδοχος δεν υποβάλει ανάλυση κόστους ανά τόνο παρεχόμενης
  υπηρεσίας (παραπέμπει μόνο στο άρθρο 3.2.2 της οικονομικής του προσφοράς) με
  αποτέλεσμα να υποκρύπτονται ενδεχόμενα πρόσθετα κόστη για τον ΦΟΣΔΑ. Η
  αναλυτική παρουσίαση της κοστολόγησης της υπηρεσίας είναι απαραίτητη για να
  κατανοήσουμε πως από τα 58 ευρώ της μελέτης φτάνουμε στην αρχική προσφορά
  των 115 ευρώ η οποία μέσα σε λίγες ώρες δύναται να συστέλλεται στα 76 ευρώ
  ανά τόνο μεταφερόμενων ΑΣΑ. Οι αποκλίσεις ανάμεσα στις τρείς τιμές είναι
  υπέρμετρες με αποτέλεσμα να απαιτείται περαιτέρω τεκμηρίωσή τους.
  Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω εμμένουμε σε προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. του
  ΦΟΣΔΑ ΠΕ Κέρκυρας όπου με βάση την εισήγηση και δέσμευση της κ. Προέδρου η
  τιμή της απαιτούμενης υπηρεσίας ανά τόνο ΑΣΑ δεν ξεπερνά τα 58 ευρώ και
  υπενθυμίζουμε στα μέλη της Ε.Ε. την δέσμευση της Κυβέρνησης για επιδότηση του
  κόστους μεταφοράς των ΑΣΑ στην Κοζάνη.
Previous Article

Μπούκας προς τμήμα Παιδείας ΣΥΡΙΖΑ: Φαρισαϊσμός και Λαϊκισμός

Next Article

Προετοιμασία της Κέρκυρας για την αντιμετώπιση των φετινών δασικών πυρκαϊών

Σχετικά Άρθρα