Δήλωση Χρύσανθου Σαρλή για την μεταφορά των απορριμμάτων στην Κοζάνη

Share:

Αναφορικά με τις αιτιάσεις των Δημάρχων Βόρειας και Νότιας Κέρκυρας που περιλαμβάνονται στην κοινή αρνητική επιστολική τους ψήφο με ημερομηνία 9.5.2020 που κατατέθηκε στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΦΟΔΣΑ στο πλαίσιο συζήτησης του θέματος «Έγκριση των Πρακτικών 1 και 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την μεταφορά των Α.Σ.Α (απορριμμάτων) στην Κοζάνη» και της συναφούς (σε περιεχόμενο) γραπτής δήλωσης του κ. Γιάννη Τρεπεκλή επίσης μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής, με την οποία εξηγεί γιατί επέλεξε να ψηφίσει «παρών» επί του ανωτέρω θέματος, θέλω να παρατηρήσω τα ακόλουθα:
Εις την κοινή επιστολική ψήφο των δύο Δημάρχων και την γραπτή δήλωση του κ. Τρεπεκλή, αναφέρεται η ύπαρξη «μελέτης της υπηρεσίας και τιμολογίου μελέτης βάσει της οποίας έγινε η έγκριση από την ΕΑΑΔΗΣΥ της προσφυγής στην διαδικασία με διαπραγμάτευση. Η αναφορά αυτή είναι εσφαλμένη.
Το αίτημα που υποβλήθηκε με το αριθ.πρωτ. 1826/4.12.2019 έγγραφο του ΦΟΔΣΑ όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 27.12.2019 έγγραφό του προς την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), αφορούσε την έγκριση με την παροχή της σύμφωνης γνώμης της ανωτέρω Αρχής προκειμένου ο ΦΟΔΣΑ να προσφύγει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την σύναψη συμβάσεως παροχής υπηρεσιών «για την μεταφορά των Α.Σ.Α των τριών Δήμων της Κέρκυρας στη Κοζάνη», αξίας 1.374.600,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Η παρασχεθείσα (σύμφωνη) Γνώμη Δ6/23.1.2020, αφορούσε την αποδοχή του ανωτέρω αιτήματος του ΦΟΔΣΑ, προκειμένου να προβεί στη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη «μεταφορά των Α.Σ.Α των τριών Δήμων της Κέρκυρας και του Δήμου Παξών στην Κοζάνη, για την επεξεργασία από την ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε», αξίας 1.374.600,00 Ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ΄ του Νόμου 4412/2016, λόγω συνδρομής των προς τούτο τασσομένων υπό του νόμου προϋποθέσεων.
Είναι ασύστατα τα όσα αναφέρονται στα ανωτέρω κείμενα (κοινή επιστολική ψήφο και έγγραφες εξηγήσεις αντίστοιχα) ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ ενέκρινε την κατ’εξαίρεση διαδικασία «με βάση μια τιμή μονάδος και μια αναγκαία για τον ΦΟΔΣΑ ποσότητα, που με την σειρά τους προσδιόρισαν το συνολικό ύψος της σύμβασης».
Υπενθυμίζω εις τους συντάκτες των ανωτέρω κειμένων ότι ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας την 25η Νοεμβρίου 2019, είχε καταρτίσει πίνακες εκτίμησης του κόστους της μεταφοράς των απορριμμάτων στην Κοζάνη, τους οποίους είχε εγχειρίσει εις όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΦΟΔΣΑ. Εις τους ανωτέρω πίνακες ανέφερε (για το βραχυχρόνιο σχέδιο μεταφοράς μέχρι το 2022), ως εκτίμησή του, κόστος μεταφοράς από Κέρκυρα (Τεμπλόνι, Βοράς, Νότος) στην Κοζάνη, 95 Ευρώ/τόνο, χωρίς Φ.Π.Α., μάλιστα υπολόγισε το ποσό τούτο αναφορικά με όλη την ποσότητα απορριμμάτων για το 2020 (65.000 τόνοι Χ 95 Ευρώ = 6.175.000 Ευρώ το συνολικό κόστος μεταφοράς).
Σε αντιπαράθεση με τους πίνακες της δικής του εκτίμησης ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας κατάρτισε και παρέθεσε πίνακες για την «διαφορετική εκτίμηση» (με αστερίσκο) του Υπουργείου Περιβάλλοντος – ΕΚΤΙΜΗΣΗ (Γ.Γ. κ. Γραφάκος), όπως τους τιτλοφόρησε, εις τους οποίους αναφερόταν, ως κόστος μεταφοράς το ποσό των 50 Ευρώ / τόνο, εκτίμηση την οποίαν θεωρούσε ανεδαφική.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Δήμαρχος της Βόρειας Κέρκυρας, στα τέλη του προηγουμένου έτους (2019), εκτιμούσε ότι το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων στην Κοζάνη, ανήρχετο στα 95 Ευρώ / τόνο, θεωρούσε ότι η εκτίμηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος κ. Γραφάκου, περί μεταφορικού κόστους 50 Ευρώ ανά τόνο ήταν εσφαλμένη, υπελόγιζε με τις δικές του εκτιμήσεις και παρουσίαζε το κόστος μεταφοράς του συνόλου των απορριμμάτων της Κέρκυρας (65.000) τόνοι στην Κοζάνη και το κόστος χρήσης του εργοστασίου της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΗ, στο επίπεδο των 12.980.000,00 Ευρώ, για το έτος 2020 και εμφανίζετο από τότε ενάντιος της λύσης της μεταφοράς των απορριμμάτων εκτός Κερκύρας. Με τη θέση εναντίον της μεταφοράς που διατυπώνει με την κοινή επιστολική ψήφο του με τον Δήμαρχο Νότιας Κέρκυρας, παραμένει συνεπής εις την βασική του θέση, της άρνησης της μεταφοράς εκτός Κερκύρας, όμως στην αιτιολόγησή της, σήμερα εμφανίζεται να θεωρεί υπερβολικό το κόστος της μεταφοράς των 76 Ευρώ ανά τόνο, το οποίο όμως είναι κατά 19 Ευρώ κατώτερο από αυτό που εκτιμούσε ως κόστος μεταφοράς ανά τόνο (95 Ευρώ), τον Νοέμβριο 2019.
Πρέπει να σημειωθεί ότι στην κοινή επιστολική ψήφο, οι υπεκφυγές που αναφέρονται εις αυτήν, όπως «Η οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει για τους Δήμους μέλη του ΦΟΔΣΑ Π.Ε Κέρκυρας είναι αναντίστοιχη των οικονομικών δυνατοτήτων τους σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα σχετικά έξοδα και την δυσμενή οικονομική συγκυρία την τρέχουσα περίοδο», ή «Η μεταβατικότητα της περιόδου που διανύουμε μέχρι την κατάργηση του ΦΟΔΣΑ Κέρκυρας και την διαδοχή του από τον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων, δεν καθιστά ηθική την δέσμευση σε μία ανάλογη σύμβαση….», υποδηλώνει ότι και ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας, δεν επιθυμεί την μεταφορά των απορριμμάτων εκτός Κέρκυρας. Ο ίδιος επίσης έχει δηλώσει δημόσια κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ την λειτουργία του ΧΥΤΥ Λευκίμμης. Η δήλωσή του αυτή αντανακλά την στάση της τοπικής κοινωνίας της Νότιας Κέρκυρας, η οποία αντέδρασε και αντιδρά έχοντας υπ’όψιν της τον τρόπο που λειτούργησε το ΧΥΤΑ Τεμπλονίου, καθώς και την θέση γενικότερα της Κερκυραϊκής κοινωνίας, η οποία απορρίπτει κάθε καταναγκασμό εις βάρος της κοινωνίας του Νότου. Όμως από την άρνηση της μεταφοράς των απορριμμάτων εκτός Κερκύρας μέχρι την κατασκευή της Μ.Ε.Α, προδήλως αποσταθεροποιείται η δήλωση του κ. Δημάρχου.
Από το περιεχόμενο της κοινής επιστολικής ψήφου των Δημάρχων Βόρειας και Νότιας Κέρκυρας έκδηλα διαφαίνεται ότι δεν είναι επιθυμητή στους συντάκτες της μέλη της Ε.Ε του ΦΟΔΣΑ η μεταφορά των απορριμμάτων στην Κοζάνη, ούτε αυτή η οποία κρίθηκε επιβεβλημένη από την απόφαση των συντονιστών των αποκεντρωμένων διοικήσεων και την σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ως κατεπείγουσας για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Δεν υφίσταται όμως δυνατότητα άλλης λύσης το 2020 και τα επόμενα 2 έτη. Ούτε οι διαφωνούντες Δήμαρχοι Βόρειας και Νότιας Κέρκυρας, στη διάρκεια των 150 περίπου ημερών που υφίσταται η νέα διοίκηση του ΦΟΔΣΑ, κατά το οποίο χρονικό διάστημα υλοποιήθηκαν τα αλλεπάλληλα στάδια μιας επίπονης διαδικασίας για την προώθηση της λύσης της μεταφοράς, μπόρεσαν να προσδιορίσουν και να προτείνουν εναλλακτική λύση.
Η πραγματικότητα είναι αμείλικτη. Από το θέρος 2018 δεν υπάρχει στην Κέρκυρα χώρος επεξεργασίας απορριμμάτων. Και δεν θα υπάρξει ούτε τα επόμενα 2 χρόνια, μέχρι δηλαδή να κατασκευαστεί η Μ.Ε.Α (Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων) της Κέρκυρας. Οδυνηρό σύμπτωμα αυτής της αδυναμίας στην Κέρκυρα υπήρξε η κρίση του 2018. Επανάληψη δεν πρέπει να επιτρέψουμε.
Ο ορατός κίνδυνος για την δημόσια υγεία έχει διαπιστωθεί από αποφάσεις των Δικαστηρίων (Συμβούλιο της Επικρατείας, Πρωτοδικείο και Τριμ. Πλη/κείο Κέρκυρας) αποφάσεις Αρχών (Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, Γενικού Γραμματέα Π.Ι.Ν) καθώς και η ύπαρξη κατεπείγουσας ανάγκης, λόγοι που οδήγησαν στην ΓΝΩΜΗ για την διεξαγωγή του εξαιρετικού χαρακτήρα της διαδικασίας διαπραγμάτευσης.
Δεν υφίσταται «μεταβατικότητα της περιόδου» λόγω της γνωστής πρόσφατης «μεταρρύθμισης». Ο ίδιος ο νόμος 4685/2020 με το άρθρο 93 παρ. 11, προβλέπει μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας του «ειδικού περιφερειακού διαβαθμιδικού φορέα», οι υφιστάμενοι ΦΟΔΣΑ να συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητες που ασκούσαν πριν από την έναρξη ισχύος του Νόμου. Αλλά ακόμα και αν ίσχυε μια τέτοια μεταβατική περίοδος όπως αβάσιμα ισχυρίζεται η κοινή επιστολική ψήφος, η κατεπείγουσα φύση και διαδικασία του θέματος επιβάλλει την ολοκλήρωσή της.
Το επιχείρημα της γραπτής δήλωσης του κ. Τρεπεκλή, ότι εάν είχε προκηρυχθεί ανοικτός διεθνής διαγωνισμός τον Δεκέμβριο 2019, σήμερα θα υπήρχε ανάδοχος, έχει διπλή ανάγνωση. Εάν για την ολοκλήρωση της κατεπείγουσας διαδικασίας χρειάστηκαν πέντε μήνες, ο αντικειμενικός κριτής, αντιλαμβάνεται τι θα σήμαινε σε χρόνο η ολοκλήρωση ενός ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για ολόκληρη την παραγομένη ετήσια ποσότητα απορριμμάτων. Εξ αντιδιαστολής συνάγεται το αντίθετο συμπέρασμα από αυτό που εξάγει η γραπτή δήλωση, το οποίο στηρίζεται στην κοινή εμπειρία, ακόμα και του ΦΟΔΣΑ (π.χ εκκρεμότητα ετών του διαγωνισμού για την Μ.Ε.Α, με τα πήγαινε – έλα των φακέλων του έργου).
Εις την ίδια γραπτή δήλωση αναφέρεται ότι «κατορθώσαμε» να κάνουμε «διαγωνισμό» που κατέληξε σε έλεγχο της οικονομικής προσφοράς ενός και μόνο «εργολάβου» και κινδυνεύουμε να κατηγορηθούμε για «φωτογραφικούς όρους», αποφεύγει όμως να αναφέρει ότι η πρόσκληση στη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης επιδόθηκε σε οκτώ εταιρείες, την RECYCLING WORKS IKE, την ENACT A.E, την ΠΕΡΜΕ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ), την ELLAS A.E, την ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε, την Ι.Μ.Ε (ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ), την ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε, την KROKOS TRANS ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ και την ΠΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, εκ των οποίων τελικά ανταποκρίθηκαν τρεις εταιρείες οι οποίες υπέβαλαν υποφακέλους «Δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς» και «οικονομικές προσφορές» και ότι από τις εταιρείες αυτές η επιτροπή διαγωνισμού έκρινε ότι μόνο μιας εταιρείας ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά», πληρούσε τις προδιαγραφές που όριζε η πρόσκληση. Από πού προκύπτει η ύπαρξη φωτογραφικών όρων;
Εις την εν λόγω γραπτή δήλωση αναφέρεται ότι η Πρόεδρος και τα μέλη της Ε.Ε που ψήφισαν θετικά, χωρίς καμία επιφύλαξη αποδέχθηκαν την προσφορά του «μοναδικού εργολάβου που εγκρίθηκε από την επιτροπή διαγωνισμού, όταν μάλιστα και η τιμή που προσφέρει τελικά (76 Ευρώ) είναι 30% αυξημένη από την εγκεκριμένη τιμή μελέτης (58 Ευρώ / τόνο). Κι αυτοί οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι!!
Η επιτροπή διαγωνισμού καταχώρησε και αξιολόγησε τους υποφακέλους «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των υποψηφίων εταιρειών που ανταποκρίθηκαν εις την πρόσκληση και συνέταξε το 1ο πρακτικό, ενώ οι οικονομικές προσφορές ήταν και παρέμειναν σφραγισμένες.
Η εταιρεία, εν προκειμένω η ΕΝΑCT A.E., ο υποφάκελος της οποίας «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» εκρίθη ότι πληροί τις προδιαγραφές που όριζε η πρόσκληση για την ανάθεση της μεταφοράς και η οποία δεν ήταν , ο μοναδικός εργολάβος αλλά μία εκ των 8 εταιρειών στις οποίες απευθύνθηκε η πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, συνέχισε στον διαγωνισμό και συνετάγη υπό της αυτής επιτροπής διαγωνισμού, το 2ο πρακτικό εις το οποίο κατεχωρήθη η ανοιχθείσα οικονομική προσφορά της εταιρείας η οποία ήταν της τάξεως των 115 Ευρώ / τόνο. Η οικονομική αυτή προσφορά απερρίφθη ασυζητητί από την Ε.Ε και στο στάδιο αυτό στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης η Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ απηύθυνε προς τον νόμιμο εκπρόσωπο της προσωρινής αναδόχου εταιρείας την από 7.5.2020 επιστολή με την οποία ζήτησε «την υποβολή χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς μέχρι την 11.00 π.μ της επομένης ημέρας 8.5.2020 καθώς έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση τόσο της Ε.Ε όσο και του Δ.Σ του Συνδέσμου στα οποία θα πρέπει να λάβουμε αποφάσεις γι’αυτό το τόσο κρίσιμο ζήτημα για το Νομό μας και τους συνδημότες μας».
Σε απάντηση της ανωτέρω επιστολής της Προέδρου του ΦΟΔΣΑ η ΕΝΑCT A.E ανάρτησε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΕ νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά ύψους 76 Ευρώ / τόνο (κατά 39 Ευρώ / τόνο μικρότερη της αρχικής οικονομικής προσφοράς της) την οποία έκανε αποδεκτή κατά πλειοψηφία η Ε.Ε και ανέδειξε την εταιρεία αυτή ως οριστικό ανάδοχο για την ανάθεση εις αυτήν σύμβαση παροχής υπηρεσιών αξίας 1.374.600 Ευρώ, για την μεταφορά 18.086 τόνων Α.Σ.Α στην Κοζάνη.
Η κοινή αρνητική επιστολική ψήφος των Δημάρχων Βορείου και Νοτίου Κερκύρας και η γραπτή δήλωση προς εξήγηση της ψήφου «παρών» του κ. Τρεπεκλή, προβάλλουν επιχειρήματα κατά της διαδικασίας και της απόφασης που έλαβε η πλειοψηφία των μελών της Ε.Ε, με τα οποία αβάσιμα «απαγορεύουν» την ολοκλήρωση της προκηρυχθείσης διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς των απορριμμάτων στην ουσία δηλαδή αρνούνται την διεξαγωγή διαπραγμάτευσης, ενώ η προκηρυχθείσα πρόσκληση σε συνδυασμό με την σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ αφορούσε την διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης μεταφοράς σύμφωνα με τον νόμο 4412/2016 και επίσης αβάσιμα επικαλούνται την τιμή των 58 Ευρώ / τόνο «τιμή τιμολογίου της μελέτης της υπηρεσίας βάσει της οποίας έγινε η έγκριση δημοπράτησης με κατ’εξαίρεση διαδικασίες από την ΕΑΑΔΗΣΥ» κατά τους μεν, «εγκεκριμένη τιμή μελέτης της υπηρεσίας», «επί τη βάσει της οποίας έπρεπε να διεξαχθεί μειοδοτικός διαγωνισμός», κατά τον δε.
Ο κ. Τρεπεκλής προτείνει με την αιτιολόγηση της ψήφου του «παρών» να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός και η επαναπροκήρυξή του με όποιους όρους θα δώσουν την δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερες εταιρείες»;
Προτείνει μήπως την μείωση των τεχνικών προδιαγραφών ή κάτι άλλο που θα προσελκύσει περισσότερες εταιρείες;
Πως θα προστατευθεί με αυτό τον τρόπο το δημόσιο συμφέρον.
Πως θα υπηρετηθεί έτσι η ανάγκη του κατεπείγοντος και πως συμβιβάζεται από την μία ο κ. Τρεπεκλής να διαμαρτύρεται ότι η πρόσκληση προς τους «υποψηφίους» άργησε ανεπίτρεπτα «αφού έγινε στις 31.3.2020 (δύο μήνες μετά την έγκριση» κι έτσι φθάσαμε στο καλοκαίρι «ακολουθώντας (κατ’αυτόν) μια μεμπτή διαδικασία και χωρίς ανάδοχο» και από την άλλη προτείνει να κηρυχθεί «άγονος ο διαγωνισμός και να επανακηρυχθεί» (κι ΄ετσι να φτάσουμε στον χειμώνα).
Ο κ. Τρεπεκλής χρεώνει εις τον ΦΟΔΣΑ και τους 2 μήνες που «προαπαιτήθηκαν» για να ληφθεί η σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ. Και μία και επικαλείται την απόφαση 284558/17.12.2019 των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας, καλά θα έκανε να αφιερώσει χρόνο για προσεκτικότερη μελέτη της αποφάσεως η οποία επιβάλλει αυστηρές υποχρεώσεις και τεχνικές προδιαγραφές για την διεξαγωγή της μεταφοράς από Κέρκυρα στην Κοζάνη, τις οποίες όμως πληροί ο κατά τον κ. Τρεπεκλή «μοναδικός εργολάβος».
Οι ανωτέρω συντονιστές δεν παραλείπουν να αναφέρουν ότι η προσωρινή αυτή διαχείριση (δηλαδή η μεταφορά των απορριμμάτων της Κέρκυρας στην Κοζάνη) επιβάλλεται «προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία, να καταστεί εφικτή η παύση λειτουργίας των χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων ΧΑΔΑ, να αποτραπεί η δημιουργία νέων χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης και να υλοποιηθεί η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ που εξυπηρετούσαν τους εν λόγω Δήμους (Βόρειας, Νότιας και Κεντρικής Κέρκυρας) λόγω της μη εισέτι υλοποίησης των αντιστοίχων υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων που προβλέπονταν από τον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Και επειδή η απόφαση της 17ης Δεκεμβρίου 2019 των συντονιστών, η οποία δημοσιεύτηκε τις 23.12.2019 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποτελούσε προϋπόθεση για την διαπίστωση του κινδύνου δημόσιας υγείας για την έκδοση της γνώμης της ΕΑΑΔΗΣΥ, ας κάνει ένα τον μήνα και όχι δύο όπως ισχυρίζεται που χρειάστηκε η τελευταία για να εκδώσει την Δ6/23.1.2020 Γνώμη της.
Ούτε όμως η πρόσκληση για την διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης ΑΠ 437/31.23.2020 καθυστέρησε δύο μήνες όπως ισχυρίζεται, δεδομένου ότι μόνο μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του ΦΟΔΣΑ από το Οικονομικό Παρατηρητήριο που είχε ημερομηνία 27.3.2020 μπορούσε να αποσταλεί προς τους αποδέκτες της. Δηλαδή «άργησε» τρεις ημέρες και όχι δύο μήνες.
Για την ιστορία:
Το έγγραφο αίτημα προς τους Συντονιστές Αποκεντρωμένης Διοίκησης υπεβλήθη από το ΦΟΔΣΑ Κέρκυρας στις 19.11.2019. Η θετική απόφαση των Συντονιστών εκδόθηκε στις 17.12.2019.
Το έγγραφο αίτημα του ΦΟΔΣΑ προς την ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε (6ο χιλ. Κοζάνης – Πτολεμαϊδος), για να εξεταστεί η δυνατότητα μεταφοράς 60.000 τ / έτος στις εγκαταστάσεις της στην Δυτ. Μακεδονία υπεβλήθη την 1.11.2019. Η θετική απόφαση της ΔΙΑΔΥΜΑ εκδόθηκε στις 15.11.2019.
Το έγγραφο αίτημα του ΦΟΔΣΑ προς την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για την παροχή σύμφωνης γνώμης για την προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης υπεβλήθη στις 4.12.2019 και τα αιτηθέντα συμπληρωματικά στοιχεία στις 27.12.2019. Η σύμφωνη γνώμη της ανωτέρω Αρχής εκδόθηκε στις 23.1.2020. Ο προϋπολογισμός του ΦΟΔΣΑ για το έτος 2020 εγκρίθηκε στις 27.3.2020.
Η πρόσκληση προς διαπραγμάτευση προς τους υποψηφίους αποφασίστηκε από την Διοίκηση του ΦΟΔΣΑ στις 29.2.2020 και εστάλη στις 31.3.2020 ακριβώς 3 ημέρες μετά την έγκριση του προϋπολογισμού.
Στο ίδιο διάστημα ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την δημοπράτηση με διεθνή διαγωνισμό του έργου της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (η προκήρυξη του έργου είναι θέμα ωρών πλέον).
Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της τροποποίησης και έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και οι διαδικασίες εγκατάστασης του εργολάβου του έργου αποκατάστασης των τριών κυττάρων ΧΥΤΑ Τεμπλονίου ώστε ο τελευταίος να μπορεί να αρχίσει την εκτέλεση του έργου.
Εκπονείται και βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης η μελέτη κατασκευής νέου σύγχρονου ΧΥΤΥ στο Τεμπλόνι.
Οι αιτιάσεις αδικούν την εργώδη προσπάθεια που έχει καταβάλει τους τελευταίους 20 μήνες το προσωπικό που αποσπάστηκε από τον Δήμο Κερκυραίων στον Σύνδεσμο καθώς και τις αποφάσεις και δράσεις των διοικήσεων του Συνδέσμου στο ανωτέρω διάστημα που διαμορφώνουν με σιγουριά για πρώτη φορά ευοίωνη δυναμική πορεία στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κέρκυρα.
Και να μην μας διαφεύγει, ότι την ώρα που συμβαίνουν στην Κέρκυρα οι ανωτέρω αναμφισβήτητα θετικές εξελίξεις που δίνουν λύσεις και αντανακλούν στην προστασία του περιβάλλοντος (ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς, έναρξη των έργων αποκατάστασης των κυττάρων του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου, προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την Μ.Ε.Α, διεξαγωγή της μελέτης για νέο ΧΥΤΥ), στην Αττική το Υπουργείο Περιβάλλοντος ενέκρινε την επέκταση του ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ κατά 49.2 στρέμματα και χωρητικότητας 600.000 τόνων απορριμμάτων «για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής»!!! (Εφημερίδα Η Καθημερινή, Παρασκευή 15 Μαίου 2020).
Οικονομικός και διοικητικός στυλοβάτης των παραπάνω θετικών εξελίξεων στην Κέρκυρα ήταν από την σύστασή του και παραμένει ο Κεντρικός Δήμος Κερκυραίων και Διαποντίων Νήσων. Το δίχως άλλο, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας επιβάλλεται να ενημερωθεί σε συνεδρίαση. Οι νέοι Δήμοι Βόρειας και Νότιας Κέρκυρας που αποτελούν κι αυτοί ισχυρές μονάδες αυτοδιοίκησης από πλευράς χωρικής δικαιοδοσίας και πληθυσμού (ο συνολικός πληθυσμός τους ισοδυναμεί με τον πληθυσμό της Κεφαλληνίας), πρέπει να συμβάλλουν αποφασιστικά στην υλοποίηση των βημάτων του προγράμματος. Ο μικρός Δήμος των Παξών με τις εύστοχες αποφάσεις που έχει πάρει μέχρι τώρα στον τομέα των απορριμμάτων και την στήριξη του προγράμματος, δείχνει σε όλους τον δρόμο.

Previous Article

Μήνυμα Δημήτρη Μπιάγκη για την 21η Μαίου

Next Article

Αναρτήθηκε η Δημοπράτηση κατασκευής του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων. Μ. Υδραίου: “ Μια από τις πιο όμορφες μέρες για την Κέρκυρα”

Σχετικά Άρθρα