Συνεδριάζει την Τρίτη 9 Ιουνίου το δημοτικό συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας

Share:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
α) της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»
β) της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31.3.2020) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», σύμφωνα με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη Συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης
γ) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
δ) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018)
δ) της αριθ. 163 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. 33282/29-5-2020
(ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)

καλείστε στην 11η τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης κεκλεισμένων των θυρών  και με την εφαρμογή των Υγειονομικών διατάξεων , άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ΓΠ οικ 30612/16-5-2020 (Β1869) και παραγ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 32009/23-5-2020 (Β 1988) , στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης του Γυμνασίου-Λυκείου Λευκίμμης την Τρίτη 09 Ιουνίου 2020, και ώρα 17.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :
 1. Ανακοινώσεις – Ενημέρωση Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
 2. Ερωτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
 3. Λήψη απόφασης για την Έγκριση 2ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2020 (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).
 4. Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020, Δήμου Νότιας Κέρκυρας -Αποφάσεις 8-50/2020 και 9-58/2020 Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγητής ο κ. Σαγιάς).
 5. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας για τις “Εργασίες Ερευνητικών Γεωτρήσεων και Δοκιμών για την σύνταξη της Στατικής Μελέτης Ανέγερσης του Κλειστού Γυμναστηρίου Λευκίμμης” (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).
 6. Αποδοχή Χρηματοδότησης ποσού 100.000 ευρώ για την υλοποίηση του έργου “Βελτίωση και αποκατάσταση τμήματος δημοτικού δρόμου Πεντατίου – Αϊ Γόρδη της Δ.Ε. Μελιτειέων Δήμου Νότιας Κέρκυρας” (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).
 7. Αποδοχή Χρηματοδότησης ποσού 400.000 ευρώ για την υλοποίηση του έργου “Βελτίωση και αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Περιοχής Χαλικούνα Αγίου Ματθαίου και Λίμνης Κορισσίων της Δ.Ε. Μελιτειέων Δήμου Νότιας Κέρκυρας” (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).
 8. Αποδοχή έκτακτης Επιχορήγησης ποσού 114.458,22 ευρώ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).
 9. Αποδοχή Επιχορήγησης ποσού 590.000 για το έργο ”Συντηρήσεις αποκαταστάσεις Τεχνικών έργων – Αντιπλημμυρικά έργα Δ.Ε. Λευκιμμαίων – Κορισσίων – Μελιτειέων” (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).
 10. Αποδοχή Επιχορήγησης ποσού 1.500.000,00 για έργα συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου Δ.Ε. Λευκιμμαίων-Κορισσίων-Μελιτειέων. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).
 11. Έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικό ανάδοχο των εργασιών αντικατάστασης λαμπτήρων και συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νότιας Κέρκυρας (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).
 12. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την απευθείας ανάθεση ”Κατεπείγουσα προμήθεια υγειονομικών υλικών προστασίας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το ΦΕΚ αριθ. 55 / τ. Α’ / 11.03.2020 Π.Ν.Π. (μάσκες, φόρμες, αντισηπτικά)” – ΜΑΣΚΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ (Εισηγητής ο κ. Σαγιάς).
 13. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής απευθείας ανάθεση ”Κατεπείγουσα προμήθεια υγειονομικών υλικών προστασίας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το ΦΕΚ αριθ. 55/τ. Α’/11.03.2020 Π.Ν.Π. (μάσκες, φόρμες, αντισηπτικά )” – ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Εισηγητής ο κ. Σαγιάς).
 14. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κέρκυρας, περί αδυναμίας μετακίνησης για την κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και ανυπότακτων για λόγους υγείας για το έτος 2020 (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).
 15. Συγκρότηση επιτροπών 2020 του Δήμου Νότιας Κέρκυρας α) Παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 και β) παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016» (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).
  16.Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Νότιας Κέρκυρας στην ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ(Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).
 16. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Νότιας Κέρκυρας στην Γενική Συνέλευση του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Ιονίων Νήσων (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).
 17. Συμπλήρωση-Διόρθωση της αριθ. 6-39/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας “Περί Ορισμού Εκπροσώπων στην ΔΕΥΑ Κέρκυρας”(Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).
 18. Ορισμός Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας-ευθύνης της Σχολικής Επιτροπής Α’/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νότιας Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Σαγιάς).
 19. Ορισμός Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας-ευθύνης της Σχολικής Επιτροπής Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νότιας Κέρκυρας (Εισηγητής : κα Καλούδη).
 20. Έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για το δημοτικό κατάστημα στη θέση ”Aη Γόρδης” Κοινότητας Νεοχωρίου Δ.Ε. Λευκιμμαίων για νέα προκήρυξη μίσθωσης του ακινήτου (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).
Previous Article

Θέμα: Ερώτηση Αλέκου Αυλωνίτη για τους μισθωτούς οδηγούς των ταξί

Next Article

Επίσκεψη Γιάννη Κοντού στον ΟΛ.ΚΕ

Σχετικά Άρθρα