Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Απαγόρευση της στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Οθωνών

Απαγόρευση της στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Οθωνών- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη εκτέλεση των εργασιών του έργου ¨Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Κερκυραίων, Φαιάκων.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Έχοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 ΄΄ Περί κυρώσεως του Κ.Ο. Κυκλοφορίας ΄΄ .
 2. Το άρθρο 29Α
  του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚΑ-137)» Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο
  προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α-154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.
  2469/1997.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 Παρ.4 εδάφ. α & β του Ν. 2800/2000 ( Α-41).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( Α-58) « Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές
  ενέργειες προσώπων ΥΔΤ σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών»
  5.Το υπ΄ αριθμ. 7121/20/1979373 από 14-09-2020 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Κέρκυρας.
  6.Το υπ΄αριθμ. οικ.30411 από 14-9-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών /Δήμου Κεντρικής
  Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
  8.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
  κρατικού προϋπολογισμού.
  Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών (5,6 και 7 ), οι οποίες αφορούν εργασίες φρεζαρίσματος και
  ασφαλτόστρωσης και εξαιτίας των ιδιαίτερων λόγων ασφαλείας που προκύπτουν από τη φύση των
  εργασιών και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην
  περιοχή αρμοδιότητάς μας :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1
Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 52 παράγραφος 2 του ν.2696/1999 περί ΚΟΚ, όπως αυτό τροποποιήθηκε
και ισχύει, την απαγόρευση της Στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Οθωνών, προκειμένου
εκτελεστούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης σε όλο το πλάτος της οδού Οθωνών, από
την συμβολή αυτής με την οδό Ρήγα Φεραίου έως την συμβολή αυτής με την οδό Κυθήρων, από την
09.00 ώρα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου 2020 έως την 09.00 ώρα της Παρασκευής 18
Σεπτεμβρίου 2020.
Η κίνηση των οχημάτων επί της οδού Οθωνών δεν θα διακοπεί ,αλλά θα διεξάγεται ανά ρεύμα
κυκλοφορίας με ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου του έργου .
Άρθρο 2
Με ευθύνη του υπεύθυνου του έργου, να τοποθετηθεί, έγκαιρα, πλήρης και κατάλληλη, κατά
περίπτωση, σήμανση (κινδύνου, ρυθμιστική και πληροφοριακή) για την εκτέλεση των εργασιών και
την ενημέρωση των χρηστών της οδού και των κατοίκων της περιοχής.
Άρθρο 3
Επίσης με μέριμνα του υπευθύνου του έργου να διασφαλιστεί :
α) Η ασφαλής διέλευση των πεζών ,σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΚΟΚ
β) Η ασφαλής διέλευση των οχημάτων
γ) Η αποφυγή ζημιών στις όμορες ιδιοκτησίες
δ) Η αποφυγή ζημιών σε δίκτυο κοινής ωφέλειας
ε) Η κίνηση και προσέγγιση Πυροσβεστικών ή άλλων οχημάτων έκτακτης ανάγκης .
Το Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας να παρακολουθεί την επάρκεια της σήμανσης και να υποδεικνύει
στον ανάδοχο των εργασιών οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνεται επιβεβλημένο για την ενημέρωση των
οδηγών, προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.
Άρθρο 4
Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται , σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του
άρθρου 420 Π.Κ. και του άρθρου 52 του Ν. 2696/99΄΄ Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας΄΄, η δε εφαρμογή της ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας
(σε δύο αντίτυπα)
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή του
και τις δικές του περαιτέρω ενέργειες}
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. ΓΕ.Π.Α.Δ. Ι.Ν.
 2. ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
  (ΦΑΧ:26613 64630)
 3. Α. ΑΝΘΗ – Β. ΔΡΑΓΑΝΙΓΟ – Ι . ΠΑΝΤΑΖΗ
  «ΚΟΡΥΦΩ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.»
  Ανάδοχο του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Κερκυραίων, Φαιάκων»
  Ταγμ. Κων/νου ΚΑΨΑΛΗ 22 Κέρκυρας .
  Τ.Κ. 26443 Πάτρα
 4. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 5. Ημερήσιο τοπικό τύπο
  (παρακαλούμε για τη δημοσίευση)
 6. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς – τηλεοπτικούς Σταθμούς
  (παρακαλούμε για την ανακοίνωσή της)
  Ο Διευθυντής
  Ματθαίος ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
  Αστυνομικός Διευθυντής

Ροή Ειδήσεων

 • All
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
 • ΤΟΠΙΚΑ
 • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ