Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Ερώτηση του Αλέξανδρου Αυλωνίτη για τις σχολικές καθαρίστριες.

Στις 29 Ιουνίου 2020 ερώτηση κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, την
οποία συνυπέγραψε ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος
Αυλωνίτης, προς τον Υπουργό Εσωτερικών, για την εργασία των σχολικών
καθαριστριών/στών. Η ερώτηση αναδείκνυε το εργασιακό ζήτημα των
σχολικών καθαριστριών και καθαριστών, το έργο των οποίων είναι
καθοριστικό για την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων σχολείων.
Ύστερα από την ερώτηση, στις 14-9-2020 μας απεστάλη Απάντηση, την
οποία υπογράφει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος.
Η ανωτέρω απάντηση ουσιαστικά αποτελεί μια μακροσκελή γενική
σταχυολόγηση των έως τώρα δράσεων της κυβέρνησης για την εργασία των
σχολικών καθαριστριών/στών, χωρίς όμως να γίνεται ειδική αναφορά για
προτιθέμενες μελλοντικές πρωτοβουλίες που θα πρέπει να ληφθούν.
Σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα εκπέμπει SOS για τις ελλείψεις σε
προσωπικό καθαριότητας στα σχολεία, ωστόσο δυστυχώς η κυβέρνηση
συνεχίζει και κωφεύει στις προτάσεις των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών και
στις δίκαιες αγωνίες των εκπαιδευτικών.
Η Ερώτηση έγινε για να τονισθεί η ανάγκη αναβάθμισης και βελτίωσης της
εργασίας των σχολικών καθαριστριών/στών, αποσκοπώντας συγκεκριμένα
στη βελτίωση του εργασιακού και ασφαλιστικού τους καθεστώτος και στην
αύξηση των αμοιβών τους, και όχι για να μας εξηγεί από την αρχή το
Υπουργείο το νομικό καθεστώς που υπάγονται ή δεν υπάγονται. Μάλιστα,
τόσο «αγχωμένο» είναι το Υπουργείο για να κατοχυρώσει την θέση του που αναφέρει : «η απασχόληση στο δημόσιο με συμβάσεις ορισμένου χρόνου είναι
επιτρεπτές στο πλαίσιο που ορίζουν οι προαναφερόμενες διατάξεις χωρίς να
δημιουργούν δικαίωμα στους απασχολούμενους αυτούς για τη μετατροπή των
συμβάσεων αυτών σε αορίστου χρόνου.»
Σε κάθε περίπτωση όμως έχει καταστεί προφανές, ότι οι αυξημένες ανάγκες
καθαριότητας των σχολικών κτιρίων έχουν καταστεί πάγιες!
Η Ερώτηση μας λοιπόν μένει σε εκκρεμότητα, ωστόσο πολύ περισσότερο
παραμένει σε εκκρεμότητα η επιτακτική ανάγκη βελτίωσης του καθεστώτος
εργασίας των σχολικών καθαριστριών και καθαριστών.
Κατά τα ανωτέρω, η απάντηση που δόθηκε δεν ήταν ικανοποιητική και τελικά
φαίνεται πως οι σχολικές καθαρίστριες/στες παραμένουν ουσιαστικά
ακάλυπτες τόσο στο εργασιακό επίπεδο, όσο και στο οικονομικό επίπεδο, με
τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων να έχουν πολλαπλασιαστεί.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης :

«Σε απάντηση της υπ’ αρ. 7770/29-06-2020 Ερώτησης, που κατέθεσαν στη
Βουλή πενήντα δύο(52) Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Ε. Αχτσιόγλου, Ε.
Αβραμάκης κ.ά. (Βλ. πίνακα αποδεκτών) με θέμα: «Για την εργασία των
σχολικών καθαριστριών/στων», σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1 του ν. 4713/2020 (Α’147),
από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020 – 2021, αν οι ανάγκες των δήμων
για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το μόνιμο
προσωπικό τους, μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται
από τους οικείους δήμους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της υπ’ αριθ.
33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’280)..
Η διαδικασία και τα κριτήρια για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού
καθορίστηκαν με την υπ΄αριθμ.50175/7-8-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 51938/18-8-2020 και 52878/22-8-2020
όμοιες. Από την εν λόγω ΚΥΑ προβλέπεται αυξημένη μοριοδότηση της
προϋπηρεσίας του προσωπικού καθαριότητας που απασχολήθηκε τα
προηγούμενα έτη με συμβάσεις έργου στις σχολικές μονάδες, ενώ πλέον, ως
προσωπικό ορισμένου χρόνου, θα απολαμβάνει πλήρη εργασιακών και
ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω εκδόθηκε η αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/
134/15827/19-8-2020 απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως
ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη συνολικά 9.474 καθαριστών
σχολικών μονάδων για τους δήμους της χώρας, εκ των οποίων οι 5.000
πλήρους απασχόλησης και οι 4.474 μερικής απασχόλησης.
Με το αριθμ. 52360/19-8-2020 έγγραφό μας έγινε αυθημερόν γνωστοποίηση
των εγκεκριμένων θέσεων στους δήμους και παρασχέθηκαν σχετικές οδηγίες,
για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες, ήτοι την άμεση έκδοση ανακοίνωσης
και την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης, ώστε το
προσωπικό καθαριότητας να βρίσκεται στις θέσεις του κατά την έναρξη του
διδακτικού έτους.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 103 του Συντάγματος «8.
Νόμος ορίζει τους όρους και τη χρονική διάρκεια των σχέσεων εργασίας
ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός
καθορίζεται κάθε φορά, για την κάλυψη είτε οργανικών θέσεων και πέραν των
προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 είτε πρόσκαιρων είτε
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών κατά το δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 2. Νόμος ορίζει επίσης τα καθήκοντα που μπορεί να ασκεί το
προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου. Απαγορεύεται η από το νόμο
μονιμοποίηση προσωπικού που υπάγεται στο πρώτο εδάφιο ή η μετατροπή
των συμβάσεών του σε αορίστου χρόνου. Οι απαγορεύσεις της παραγράφου
αυτής ισχύουν και ως προς τους απασχολουμένους με σύμβαση έργου».
Περαιτέρω, με τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για τους
εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα»,
ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας η κοινοτική οδηγία
1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία
επιδιώκεται μεταξύ άλλων η καθιέρωση ενός πλαισίου για να αποτραπεί
τυχόν κατάχρηση που προκαλείται από τη χρησιμοποίηση διαδοχικών
συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, όσον αφορά στο
προσωπικό του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Συναφώς, μετά
την δημοσίευση του Π.Δ. 164/2004 εκδόθηκε από την Υπηρεσία μας η με
αριθμό ΔΙΠΙΔΔ/Β18 /238/ οικ. 16084/20-7-2004 εγκύκλιος αναφορικά με την
εφαρμογή του.
Επίσης η απασχόληση στο δημόσιο με συμβάσεις ορισμένου χρόνου είναι
επιτρεπτές στο πλαίσιο που ορίζουν οι προαναφερόμενες διατάξεις χωρίς να
δημιουργούν δικαίωμα στους απασχολούμενους αυτούς για τη μετατροπή των
συμβάσεων αυτών σε αορίστου χρόνου. Επιπλέον, η απασχόληση τακτικού
προσωπικού προϋποθέτει ότι έχουν προβλεφθεί αντίστοιχες θέσεις για την
κάλυψη των πάγιων αναγκών. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο η εμπειρία που
αποκτήθηκε με συμβάσεις ορισμένου χρόνου είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί

κατά τη διαδικασία πρόσληψης στο δημόσιο βάσει των διατάξεων του ν.
2190/1994.
Η δαπάνη μισθοδοσίας για την πρόσληψη 9.474 υπαλλήλων κατηγορίας
προσωπικού καθαριότητας σε σχολικές μονάδες της χώρας με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους δήμους για το διδακτικό
έτος 2020-2021 ανέρχεται σε περίπου 84 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί μέσω
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών
Ο Υπουργός»

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ