Πρόσκληση Δημ. Συμβουλίου δήμου Νότιας Κέρκύρας.

Share:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
α) της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και
Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-
19»,
β) της υπ’ αριθμ. 40 Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31.3.2020) του Υπουργείου
Εσωτερικών  «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», σύμφωνα με την
οποία παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη Συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των δήμων
είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης,
γ) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κέρκυρας
δ) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74
του Ν. 4555/2018),

ε) χρήσης της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), εφαρμογή έχει η κοινή υπουργική
απόφαση υπ’ αριθ. 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37
Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), καθώς και η υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.:
ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης .

Καλείστε στην 20η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα
πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 απο ώρα 02.00 μ.μ. εως
06.00 μ.μ. , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 1. Ανακοινώσεις-Ενημέρωση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο .
 2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
  του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
 3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και έγκριση της αριθμ. 22-159/2020 απόφασης της
  Οικονομικής Επιτροπής .(Εισηγητής κ. Δήμαρχος .)
 4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και έγκριση της αριθμ. 22-162/2020 απόφασης της
  Οικονομικής Επιτροπής . (Εισηγητής κ. Δήμαρχος .)
  5 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και έγκριση της αριθμ. 23-163/2020 απόφασης της
  Οικονομικής Επιτροπής . (Εισηγητής κ. Δήμαρχος .)
 5. Εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
  Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Νότιας Κέρκυρας. (Εισηγητής κ. Σαγιάς Γεώργιος
  Αντιδήμαρχος.)
 6. Έγκριση 2 ης Παράτασης εργασιών για το Έργο : «Αποκατάσταση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού
  Δ.Ε. Κορισσίων , Δήμου Νότιας Κέρκυρας » (Εισηγητής κ. Κουρτέσης Νικόλαος
  Αντιδήμαρχος)
 7. Εξουσιοδότηση υπόλογου εκπροσώπου για το έργο « ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ
  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
  ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» (Εισηγητής κ. Κουρτέσης Νικόλαος
  Αντιδήμαρχος)
 8. Έγκριση 1 ης Παράτασης εργασιών για το Έργο : «Δημιουργία Τεσσάρων Πρασίνων
  Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας». (Εισηγητής κ. Κουρτέσης Νικόλαος
  Αντιδήμαρχος)
 9. Έγκριση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2021 του Δήμου Νότιας
  Κέρκυρας . (Εισηγητής κ. Κουρτέσης Νικόλαος Αντιδήμαρχος)
 10. Λήψη απόφασης για την παραμονή ή μη του Δήμου Νότιας Κέρκυρας στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ
  (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 11. Λήψη απόφασης για την παραμονή ή μη του Δήμου Νότιας Κέρκυρας στο σύνδεσμο
  Αθλητισμού & Πολιτισμού Κέρκυρας. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
Previous Article

Ο Life News 102.9 θα μεταδώσει την θεία λειτουργία από τον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος

Next Article

Δ. Μπιάγκης: Ο Άγιος απλώνει μεγαλόψυχα τη σκιά του σε κάθε σπιθαμή ετούτου του τόπου αγκαλιάζοντας με μεγαλοπρέπεια τούτη τη γη.

Σχετικά Άρθρα