Τελικά άγονος ο διαγωνισμός για τον στολισμό της πόλης.

Share:

Ο διαγωνισμός για τον στολισμό της πόλης για την διάρκεια της χριστουγεννιάτικης περιόδου, ο οποίος τόσες αντιδράσεις προκάλεσε, τελικά κηρύχθηκε άγονος. Παρακάτω θα βρείτε το πρακτικό της επιτροπής .

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

Προμήθεια υλικών και κατασκευών για το στολισμό της πόλεως της Κέρκυρας 

τη Χριστουγεννιάτικη περίοδο 2020 

Την 14η-12-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στο Μαράσλειο Μέγαρο, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της διαδικασίας ανάθεσης για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων Υπηρεσιών της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ η οποία συγκροτήθηκε με την 34-11/20-10-2020 (ΑΔΑ:ΩΧΥΡ46ΜΓ2Α-Δ9K) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν του 41566/14-12-2020 εγγράφου του Τμήματος Προμηθειών 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι κάτωθι υπάλληλοι: 

1. ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗ (Τακτικό μέλος – Πρόεδρος)

2. ΦΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ (Τακτικό μέλος)

3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ (Αναπληρωματικό μέλος

Η Επιτροπή κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο των Οικονομικών Υπηρεσιών, διαπίστωσε ότι δεν έχει κατατεθεί καμία προσφορά για τον ανωτέρω διαγωνισμό. Ως εκ τούτου εισηγείται την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου, δεδομένου ότι δεν υπάρχει το χρονικό περιθώριο επανάληψης του. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Previous Article

Δύο νέοι γιατροί βιολόγοι στο νοσoκομείο Κερκύρας.

Next Article

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα μετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα.

Σχετικά Άρθρα