Για το κλειστό Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Κέρκυρας φταίει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας.

Share:

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 953/23-10-2020, την οποία κατέθεσαν οι
Βουλευτές κ. Νίκος Παπαναστάσης και Γιάννης Δελής με θέμα «Κλειστό από την αρχή της
σχολικής χρονιάς παραμένει το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Κέρκυρας», και
κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Όσον αφορά την υλοποίηση της μεταστέγασης της αναφερόμενης σχολικής μονάδας
στην Ερώτηση σε μισθωμένο ακίνητο και την ανέγερση νέου διδακτηρίου, σας ενημερώνουμε
ότι η μέριμνα για την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή, συντήρηση και τη
βελτίωση των υποδομών των σχολικών μονάδων εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Δήμων
σύμφωνα με τον τομέα στ’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ́) και την
παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ́). Παράλληλα, δυνάμει των διατάξεων
του άρθρου 132 του Ν.4199/2013 (ΦΕΚ 216 Α’) και της υπ’ αριθμ. πρωτ.
Δ16γ/05/483/Γ/2013 Διαπιστωτικής Πράξης (ΦΕΚ 2856 Β’), η εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές
Α.Ε.» (ΚΤΥΠ Α.Ε.), ως εκπληρούσα τους σκοπούς της συγχωνευόμενης εταιρείας «ΟΣΚ
Α.Ε.» στον κλάδο των εκπαιδευτικών δομών, έχει ως συντρέχουσα αρμοδιότητα την
υλοποίηση έργων σχολικής στέγης.
Ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας, αναφορικά με τη σχολική στέγη, είναι επιτελικός, με
τον καθορισμό των προδιαγραφών των χώρων ως προς το είδος, τον αριθμό και το μέγεθος
αυτών που αποτυπώνονται στο εκάστοτε κτιριολογικό πρόγραμμα. Τα κτιριολογικά
προγράμματα εκπονούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.
(Π.Δ.18/2018, ΦΕΚ 31 Α ́) μετά από αίτημα του Δήμου και ισχύουν για την εταιρεία
«Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» και τους Δήμους όλης της χώρας (άρθρο 18 του Ν.3467/2006,
ΦΕΚ 128 Α’).

Κατόπιν ελέγχου του αρχείου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.
διαπιστώθηκε ότι από το 2008 δεν έχει υποβληθεί αίτημα χορήγησης κτιριολογικού
προγράμματος για το εν λόγω σχολείο.
Τέλος, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6106/6-11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Δ/θμιας
Εκπ/σης Κέρκυρας, το οποίο μας διαβίβασε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5452/9-11-2020 έγγραφό
της η Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, τα μαθήματα
πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως.

Previous Article

Ευχές από την Δήμαρχο με επίσκεψη στο Νοσοκομείο Κέρκυρας.

Next Article

Πολύπλευρη και στοχευμένη και τις εορτές η προβολή των Ιονίων Νήσων

Σχετικά Άρθρα