Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διακοπή κυκλοφορίας στην περιοχή Καρουσάδες το Σάββατο 23/1

Share:

ΘΕΜΑ: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διακοπή κυκλοφορίας επί της Δημοτικής οδού (Κ-26)
στην περιοχή Καρουσάδες το Σάββατο 23-01-2021.
Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Έχοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 ΄΄ Περί κυρώσεως του Κ.Ο. Κυκλοφορίας ΄΄ .
 2. Το άρθρο 29Α
  του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚΑ-137)» Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο
  προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α-154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.
  2469/1997.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 Παρ.4 εδάφ. α & β του Ν. 2800/2000 ( Α-41).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( Α-58) « Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές
  ενέργειες προσώπων ΥΔΤ σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών»
  5.Το υπ΄ αριθμ. 7134/21/142810 από 20-01-2021 έγγραφο του Α.Τ. Βόρειας Κέρκυρας
 5. Η από 20-01-2021 αίτηση του επιβλέποντα του έργου Μηχανικού κου Αντωνίου ΚΥΡΙΑΚΗ.
  7.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
  κρατικού προϋπολογισμού.
  Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών (5 και 6 ), που αφορούν στη διενέργεια οικοδομικών εργασιών σε
  ακίνητο και εξαιτίας των ιδιαίτερων λόγων ασφαλείας που προκύπτουν από τη φύση των εργασιών
  και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή
  αρμοδιότητάς μας : Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
  Άρθρο 1
  Κατ εφαρμογή του άρθρου 52 παράγραφος 2 του ν. 2696/1999 περί ΚΟΚ όπως αυτό τροποποιήθηκε
  και ισχύει, τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Δημοτικής Οδού ( Κ-26) στους
  Καρουσάδες, το Σάββατο 23-01-2021, για εκτέλεση οικοδομικών εργασιών. Τα οχήματα θα
  εκτρέπονται από παρόδιες οδούς. Άρθρο 2
  Η σήμανση να γίνει έγκαιρα, από τον υπεύθυνο εργολάβο του έργου και τον επιβλέποντα μηχανικό
  κατόπιν υποδείξεως του Α.Τ. Βόρειας Κέρκυρας .
  Επίσης, με μέριμνα του υπευθύνου του έργου να διασφαλιστεί :
  α) Η ασφαλής διέλευση των πεζών ,σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΚΟΚ
  β) Η ασφαλής διέλευση οχημάτων, σε συντρέχουσα περίπτωση
  γ) Η αποφυγή ζημιών στις όμορες ιδιοκτησίες
  δ) Η αποφυγή ζημιών σε δίκτυο κοινής ωφέλειας
  ε) Η απρόσκοπτη κίνηση και προσέγγιση Πυροσβεστικών ή άλλων ειδικών οχημάτων έκτακτης
  ανάγκης.
  Το Α.Τ. Βόρειας Κέρκυρας να παρακολουθεί την επάρκεια της σήμανσης και να υποδεικνύει στον
  υπεύθυνο Εργολάβο των εργασιών οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνεται επιβεβλημένο για την ενημέρωση
  των οδηγών, προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.
  Άρθρο 3
  Η παρούσα ισχύει από την 08:00 ώρα του Σαββάτου 23 Ιανουαρίου 2021 μέχρι την 13.30 ώρα της
  ιδίας .
  Άρθρο 4
  Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.
  2696/99 ΄΄ Περί κυρώσεως του κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ΄΄, η δε εφαρμογή της ανατίθεται στο
  Α.Τ. Βόρειας Κέρκυρας.
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  Α.Τ. Βόρειας Κέρκυρας
  (σε δύο αντίτυπα το ένα για την επίδοση στο υπεύθυνο του έργου)
  Παρακαλούμε για την ενημέρωσή του
  και τις δικές του περαιτέρω ενέργειες.
  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 6. ΓΕ.Π.Α.Δ. Ι.Ν.
 7. ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 8. κο ΛΟΥΚΑΝΑΡΗ Αντώνιο (εργολάβος του έργου)
 9. κο ΚΥΡΙΑΚΗ Αντώνιο (επιβλέπων μηχανικός του έργου)
 10. Ημερήσιο τοπικό τύπο
  ( παρακαλούμε για τη δημοσίευση)
 11. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς – τηλεοπτικούς Σταθμούς
  ( παρακαλούμε για την ανακοίνωσή της) Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  Ματθαίος Π. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
  Αστυνομικός Διευθυντής
Previous Article

Εξυπηρέτηση πολιτών με τηλεδιάσκεψη απο το κέντρο εξυπηρέτησης (Κ.Ε.Π)

Next Article

Αποτελέσματα ελέγχων για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού στα Ιόνια Νησιά

Σχετικά Άρθρα