Πρόσκληση στην 1η Ειδική Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Νότιας Κέρκυρας.

Share:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
α) της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και
Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-
19»,
β) της υπ’ αριθμ. 40 Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31.3.2020) του Υπουργείου
Εσωτερικών  «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», σύμφωνα με την
οποία παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη Συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των δήμων
είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης,
γ) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κέρκυρας
δ) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74
του Ν. 4555/2018),

ε) χρήσης της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), εφαρμογή έχει η κοινή υπουργική
απόφαση υπ’ αριθ. 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37
Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), καθώς και η υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.:
ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης .

Καλείστε στην 1η Ειδική Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα
πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 01 Φεβρουαρίου 2021 από ώρα 14.00 έως
18.00 , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Νότιας Κέρκυρας έτους 2021 και Έγκριση Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης Δήμου Νότιας Κέρκυρας έτους 2021.

Previous Article

Θέμα απλής αναλογικής στο δημοτικό συμβούλιο.

Next Article

Στέφανος Γκίκας: «Για πρώτη Φορά θεσμοθετείται μία ολοκληρωμένη Νησιωτική Πολιτική»

Σχετικά Άρθρα