Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην δημοτική οδό που οδηγεί από την περιοχή Πέλεκας Κέρκυρας στην παραλία Κοντογιαλός

Share:

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην δημοτική οδό που οδηγεί από την περιοχή Πέλεκας Κέρκυρας (Θέση Μούχα) στην παραλία Κοντογιαλός, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.
Έχοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 ΄΄ Περί κυρώσεως του Κ.Ο. Κυκλοφορίας ΄΄ .
  2.Το άρθρο 29Α
  του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚΑ-137)» Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο
  προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α-154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.
  2469/1997.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 Παρ.4 εδάφ. α & β του Ν. 2800/2000 ( Α-41).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( Α-58) « Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές
  ενέργειες προσώπων ΥΔΤ σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών»
  5.Το από 2-2-2021 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Κέρκυρας .
  6.Το υπ΄αριθμ.3667 από 2-2-2021 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών
  Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων
  Νήσων.
  8.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
  κρατικού προϋπολογισμού.
  Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών (5 και 6 ), οι οποίες αφορούν την καθίζηση σε βάθος 30 εκ. περίπου
  στα 4/5 του πλάτους του οδοστρώματος και σε μήκος 20 μέτρων στην δημοτική οδό που οδηγεί από
  την περιοχή Πέλεκας Κέρκυρας (Θέση Μούχα) στην παραλία Κοντογιαλός, λόγω της πρόσφατης
  βροχόπτωσης και εξαιτίας των ιδιαίτερων λόγων ασφαλείας που προκύπτουν αποσκοπώντας στην
  ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή αρμοδιότητάς μας : Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
  Άρθρο 1
  Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 52 παράγραφος 2 του ν.2696/1999 περί ΚΟΚ, όπως αυτό τροποποιήθηκε
  και ισχύει, τη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στην δημοτική οδό που οδηγεί από την
  περιοχή Πέλεκας Κέρκυρας (Θέση Μούχα) στην παραλία Κοντογιαλός από την 15:00 ώρα της
  Τρίτης 2 Φεβρουαρίου 2021 έως την 15.00 ώρα της Πέμπτης 4 Φεβρουαρίου 2021. Άρθρο 2
  Με ευθύνη του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης
  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων να τοποθετηθεί,
  έγκαιρα, πλήρης και κατάλληλη, κατά περίπτωση, σήμανση (κινδύνου, ρυθμιστική και πληροφοριακή)
  για την ενημέρωση των χρηστών της οδού και των κατοίκων της περιοχής προς αποφυγή τροχαίου
  ατυχήματος.
  Άρθρο 3
  Το Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας παρακαλείται να παρακολουθεί την επάρκεια της σήμανσης και να
  υποδεικνύει στον υπεύθυνο του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της
  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
  οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνεται επιβεβλημένο για την ενημέρωση των οδηγών, προς αποφυγή
  τροχαίου ατυχήματος.
  Άρθρο 4
  Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται , σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του
  του άρθρου 52 του Ν. 2696/99΄΄ Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ΄΄, η δε εφαρμογή
  της ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας.
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας
  (Παρακαλούμε για την ενημέρωσή του
  και τις δικές του περαιτέρω ενέργειες)
  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
  1) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΤΩΔΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
  2) ΓΕ.Π.Α.Δ. Ι.Ν.
  3) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
  ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ,ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ &
  ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  4) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
  5) Ημερήσιο τοπικό τύπο
  (παρακαλούμε για τη δημοσίευση)
  Τοπικούς Ραδιοφωνικούς – τηλεοπτικούς Σταθμούς
  (παρακαλούμε για την ανακοίνωσή της) Ο Διευθυντής
  Ματθαίος ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
  Αστυνομικός Διευθυντής

Previous Article

Στο επίκεντρο τα προς ένταξη στο ΕΣΠΑ έργα του Δήμου Ζακύνθου

Next Article

Στέφανος Γκίκας: «11 Μαρτίου δημοπρατείται η Μελέτη Στατικής Επάρκειας του Κολυμβητηρίου και Κλειστού Γυμναστηρίου ΕΑΚΚ»

Σχετικά Άρθρα