Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Ν. Κέρκυρας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 19η Φεβρουαρίου 2021 από ώρα 16:00 έως 20:00

Share:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α) της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»,

β) της υπ’ αριθμ. 40 Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31.3.2020) του Υπουργείου Εσωτερικών  «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», σύμφωνα με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη Συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης,

γ) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κέρκυρας

δ) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018),

ε) χρήσης της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), εφαρμογή έχει η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), καθώς και η υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης .

            Καλείστε στην 4η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή   19η  Φεβρουαρίου 2021 από ώρα 16:00 έως 20:00 , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 1. Ανακοινώσεις-Ενημέρωση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο .

2.         Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

3.         Ψήφισμα για την Ανάρτηση Δασικών Χαρτών των Ιονίων Νήσων. (Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Κων/νος Λέσσης)

4.         Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης Β’ τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού. (Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Κων/νος Λέσσης)

5.         Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης Γ’ τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού. (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος Κων/νος Λέσσης)

6.         Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης Δ’ τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού. (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος Κων/νος Λέσσης)

7.         Έγκριση της απευθείας ανάθεσης : «Κατεπείγουσα προμήθεια rapid tests αντισωμάτων COVID-19 για τον έλεγχο ανίχνευσης Κορωναιού στις ευπαθείς ομάδες του Δήμου Νότιας Κέρκυρας» ,σύμφωνα με το ΦΕΚ αρ.55 / τεύχος Α’ /11.03.2020 Π.Ν.Π. (ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ) (Εισηγητής κ. Σαγιάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος Παιδείας & Κοιν. Πολιτικής)

8.         Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακίνητου ως χώρος στέγασης Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αργυράδων. (Εισηγητής κ. Σαγιάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος Παιδείας & Κοιν. Πολιτικής)

9.         Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακίνητου ως χώρος στέγασης των δημοτικών υπηρεσιών στη Δ.Ε. Μελιτειέων . (Εισηγητής κ. Σαγιάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος Παιδείας & Κοιν. Πολιτικής)

 1. Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακίνητου ως χώρος στάθμευσης Περιβολίου Δ.Ε. Κορισσίων. (Εισηγητής κ. Σαγιάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος Παιδείας & Κοιν. Πολιτικής)
 2. Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση Επιτροπής  Λιμεναρχείου Κέρκυρας.  (Εισηγητής κ. Κουρτέσης Νικόλαος – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών)
 3. Παροχή γνώμης για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή Αγίου Ιωάννη Περιστέρων Στρογγυλής ΔΕ Μελιτειέων.  (Εισηγητής κ. Κουρτέσης Νικόλαος – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών)
 4. Κατανομή Δ’ Δόσης Λειτουργικών  2020 Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης. (Εισηγητής Δ.Σ.  κ. Αθηνά Καλούδη Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας )
 5. Έγκριση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για το σύνολο του προσωπικού του Γραφείου Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, για το έτος 2021. (Εισηγητής κ. Βλάσσης Αντώνιος -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Πρασίνου)
 6. Αντικατάσταση απερχόμενων μελών εκπροσώπων Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 2ου Δημοτικού & Νηπιαγωγείου Λευκίμμης ,στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης. (Εισηγητής  κ. Σαγιάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος Παιδείας & Κοιν. Πολιτικής)
 7. Επιβολή Περιβαλλοντικού τέλους στην ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. για το έτος 2020. (Εισηγητής Διονύσης Μίαρης – Δημοτικός Σύμβουλος)
 8. Ορισμός υπολόγων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας για πληρωμές ΠΔΕ. (Εισηγητής κ. Κουρτέσης Νικόλαος – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών)
 9. Καθορισμός του ανώτατου ορίου κλήσεων στις τηλεφωνικές συνδέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων και Γενικό Γραμματέα Δήμου Νότιας Κέρκυρας. (Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Λέσσης)
 10. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο για Παιδικές Χάρες. (Εισηγητής κ. Κουρτέσης Νικόλαος – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών)
 11. Δακοκτονία για τα έτη 2021-2022-2023.(Εισηγητής κ. Σωκράτης Ανδριώτης-Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).
 12. Ορισμός Μελών Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας.(Εισηγητής κ. Σωκράτης Ανδριώτης-Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Νότιας Κέρκυρας

Ιωάννης Κ. Καββαδίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. ΣΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 2. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
 3. ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 4. ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 5. ΚΑΛΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ
 6. ΜΙΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 7. ΜΠΟΓΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 9. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 10. ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 11. ΖΕΡΒΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ
 12. ΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ)
 13. ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ
 14. ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΝΑΥΣΙΚΑ
 15. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
 16. ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 17. ΜΙΑΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
 18. ΠΑΝΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ)
 19. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 20. ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 21. ΣΟΛΩΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 22. ΜΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 23. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ)
 24. ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 25. ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
 26. ΚΑΝΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Β. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ – ΤΟΠΙΚΏΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

 1. Δημοτική Κοινότητα ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ κ. ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 2. Δημοτική Κοινότητα ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ  κ. ΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 3. Τοπική Κοινότητα ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ κ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 4. Τοπική Κοινότητα ΒΙΤΑΛΑΔΩΝ κ. ΒΑΡΕΛΗΣ  ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ

 • Δημοτική Κοινότητα ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ κ. ΜΙΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 • Δημοτική Κοινότητα ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ  κ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
 • Τοπική Κοινότητα ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ κ. ΛΕΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • Τοπική Κοινότητα ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΩΝ κ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 • Τοπική Κοινότητα ΚΟΥΣΠΑΔΩΝ κ. ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 • Τοπική Κοινότητα ΠΕΤΡΙΤΗΣ κ. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ

 1. Δημοτική Κοινότητα ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ κ. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ  ΑΧΙΛΛΕΥΣ
 2. Δημοτική Κοινότητα ΧΛΟΜΟΥ  κ. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 3. Τοπική Κοινότητα ΑΝΩ ΠΑΥΛΙΑΝΑΣ κ. ΣΟΥΚΕΡΑΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 4. Τοπική Κοινότητα ΒΟΥΝΙΑΤΑΔΩΝ κ. ΔΕΛΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
 5. Τοπική Κοινότητα ΚΑΤΩ ΠΑΥΛΙΑΝΑΣ κ. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 6. Τοπική Κοινότητα ΜΟΡΑΙΤΙΚΩΝ κ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 7. Τοπική Κοινότητα ΠΕΝΤΑΤΙΟΥ κ. ΜΕΡΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 8. Τοπική Κοινότητα ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ κ. ΜΠΟΓΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 9. Τοπική Κοινότητα ΧΛΟΜΑΤΙΑΝΩΝ κ. ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Previous Article

Στις 16, 17 και 18 Φεβρουαρίου η τέταρτη διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ

Next Article

Συναντιση του Σπυρίδωνα Κροκίδη με την Υφυπουργού Υγείας κ. Ζωής Ράπτη παρουσία της Περιφερειάρχου κ. Ρόδης Κράτσα

Σχετικά Άρθρα