Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τη διακήρυξη εκμίσθωσης χωροθετημένου τουριστικού καταφυγίου Μπενιτσών

Share:

Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τη διακήρυξη εκμίσθωσης χωροθετημένου τουριστικού καταφυγίου Μπενιτσών, ως κάτωθι:

Σχετικά με τη ζητούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία που ζητείται στη διακήρυξη, διευκρινίζεται ότι η εμπειρία στη λειτουργία λιμένος νοείται η εμπειρία που έχει ο φορέας λειτουργίας λιμένος, μαρίνας, τουριστικού καταφυγίου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Ως εμπειρία στη λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων εν γένει θεωρείται η εμπειρία που αποκτά ο φορέας διαχείρισης επιχείρησης που δραστηριοποιείται στη φιλοξενία, τις μεταφορές και την παροχή υπηρεσιών στον τομέα της τουριστικής οικονομίας. Η εμπειρία και στις δύο περιπτώσεις αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.
Σχετικά με τα κωλύματα συμμετοχής που αναφέρονται στη Διακήρυξη, διευκρινίζεται ότι αρκεί η κατάθεση σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης από τον προσφέροντα και τον εγγυητή.
Σχετικά με απαιτούμενη χρηματοοικονομική επάρκεια σε περίπτωση φορέα με δημοσιευμένο ισολογισμό του 2020, αυτός γίνεται δεκτός μαζί με τους αντίστοιχους δημοσιευμένους ισολογισμούς του 2019 και 2018. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν σε μορφή απλής εκτύπωσης του δημοσιευμένου ισολογισμού ή απλής εκτύπωσης από taxis φορολογικής δήλωσης.

Previous Article

Πληρωμής επιδομάτων Φεβρουαρίου 2021

Next Article

Συνάντηση της Δημάρχου με τον πρώην Αρχιεπίσκοπο Καθολικών.

Σχετικά Άρθρα