Γ. Καλούδης: «Επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού προσλήψεων στο Δήμο Κερκυραίων και στη ΔΕΥΑΚ από μηδενική βάση»

Share:

Η Κέρκυρα εξανέστη και εξεπλάγη με τη μεθόδευση παραπλάνησης του Λαού και
παραβίασης του νόμου από τη συγκυβέρνηση Υδραίου-Νεράντζη, με τη πρόσληψη, με

διαδικασίες 24 ή 48 ωρών, προσχεδιασμένων και προαποφασισμένων διορισμών
κομματικής ή παραταξιακής πελατείας, γεγονότα που σηματοδοτούν επιστροφή στο
κακό παρελθόν και στο κομματικό κράτος . Ούτε καν τα προσχήματα δεν
τηρήθηκαν.
Ένα από τα μεγαλύτερα δημοκρατικά επιτεύγματα της μεταπολιτευτικής
Ελλάδας, ο νόμος Πεπονή της εποχής Αντρέα Παπανδρέου, ο νόμος της αξιοπρέπειας
και της αξιοκρατίας, ο νόμος της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και της
απαλλαγής από πονηρούς πολιτικάντηδες, ο νόμος της εξυγίανσης του δημόσιου
και πολιτικού βίου από το ρουσφέτι και τις πελατειακές σχέσεις, έγινε
κουρελόχαρτο.
Ειδικότερα:
1) Σύμφωνα με το άρθρο 175 ν. 4764/2020 «2. Η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ
α’ και β’ βαθμού στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή
κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το
άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής
Επιτροπής έως τις 28.2.2021. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η
υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την
αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο
δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την πρόσληψη συνεδρίασή του.
Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού,
κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Η
πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου 5 του π.δ.
164/2004 (Α’134), αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σύμβασής
τους σε αορίστου χρόνου. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται
αναλογικά και για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. Το προσωπικό των δήμων και
περιφερειών, το οποίο προσλαμβάνεται με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να
υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.
οικ.67924/23.10.2020 (Β’ 4709) κοινής υπουργικής απόφασης.» .Στις αποφάσεις 3-90
/ 24-2-2021 και 3-89 / 24-2-2021 δεν υπάρχει καμία αναφορά – δικαιολογία που να
καθιστά το νεοπροσλαμβανόμενο αυτό προσωπικό απαραίτητο για την κάλυψη των
αναγκών που αναφέρονται ανωτέρω αφού και το νησί τότε δεν είχε ενταχθεί ούτε καν

στις περιοχές αυξημένου κινδύνου covid-19 σύμφωνα με τις ανακοινώσεις ΕΟΔΥ .
Αντίθετα σε άλλες ΔΕΥΑ υπήρξε αναλυτική δικαιολογία ανά ειδικότητα που
αποδείκνυε την άμεση ανάγκη .
2) Προχώρησε η δημοτική εξουσία σε προσλήψεις αποκλείοντας υποψήφιους που
είχαν κάποιο υποκείμενο νόσημα αφού στα γενικά προσόντα για την κάλυψη των
θέσεων ανέφεραν ότι : Να μην έχουν χρόνια υποκείμενα νοσήματα, να μην ανήκουν σε
ευπαθείς ομάδες ευάλωτες στον κορωνοϊό COVID-19. Όρος πλήρως
αντισυνταγματικώς που επιφέρει παράβαση καθήκοντος στους εμπνευστές του.
3) Απέκλεισε η δημοτική εξουσία την υποβολή αιτήσεων μέσω email καθιστώντας
υποχρεωτική την αυτοπρόσωπη παρουσία στο πρωτόκολλο της ΔΙΑΔΕΥΑΚ ,όταν
ιδιαίτερα αυτή την περίοδο επιβάλλεται η αποστολή ηλεκτρονικών αιτήσεων .
4) Οι ανακοινώσεις για την πρόσληψη προσωπικού δεν έτυχε της δέουσας
δημοσιότητας αφού είτε αναρτήθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο είτε για 48 ώρες με
αποτέλεσμα να μη γίνουν ευρέως γνωστές .
5) Στις έντυπες αιτήσεις -υπεύθυνες δηλώσεις που χορηγούσε η ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ και ήταν
αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης υπήρχαν μιά σειρά πρόσθετων
πληροφοριακών στοιχείων (επίδομα ανεργίας , προυπηρεσία σε δημόσιους ιδιωτικούς
φορείς κ.λ.π. ) που δεν ελήφθησαν υπόψη κατά την κατάταξη των υποψηφίων .
6) παρ.4 , αρθρ. 36 , ν.4765 /2021

Να επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός προσλήψεων στο Δήμο και στη ΔΕΥΑΚ από
μηδενική βάση.

Previous Article

Ο Λαός θα βάλει τέρμα στην κυβερνητική αυθαιρεσία και βία.

Next Article

Μαϊμού αιρετός εξαπάτησε επιχειρηματία.

Σχετικά Άρθρα