Πρόσκληση 6ης ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

Share:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
α) της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και
Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-
19»,
β) της υπ’ αριθμ. 40 Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31.3.2020) του Υπουργείου
Εσωτερικών  «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», σύμφωνα με την
οποία παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη Συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των δήμων
είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης,
γ) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κέρκυρας
δ) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74
του Ν. 4555/2018),

ε) χρήσης της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), εφαρμογή έχει η κοινή υπουργική
απόφαση υπ’ αριθ. 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37
Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), καθώς και η υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.:
ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης .

Καλείστε στην 6η Ειδική (Μοναδικό Θέμα ) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η
οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 16 Απριλίου 2021 από ώρα 17:00 έως 19:00
, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του παρακάτω θέματος:

Συζήτηση -Ενημέρωση για τους Δασικούς Χάρτες .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Νότιας Κέρκυρας
Ιωάννης Κ. Καββαδίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. ΣΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 2. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
 3. ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 4. ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 5. ΚΑΛΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ
 6. ΜΙΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 7. ΜΠΟΓΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 9. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 10. ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 11. ΖΕΡΒΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ
 12. ΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ)
 13. ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ
 14. ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΝΑΥΣΙΚΑ
 15. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
 16. ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 17. ΜΙΑΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
 18. ΠΑΝΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ)
 19. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 20. ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 21. ΣΟΛΩΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 22. ΜΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 23. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ)
 24. ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 25. ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
 26. ΚΑΝΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Previous Article

Eργασίες καθαρισμού και ευπρεπισμού της Τοπικής Κοινότητας Καββαδάδων.

Next Article

Και τα πρόστιμα καλά κρατούν (76) στην Κέρκυρα.

Σχετικά Άρθρα