34 θέματα για την συνεδρίαση του δημοτικό συμβούλιο του δήμου κεντρικής Κέρκυρας

Share:

Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Μαΐου και ωρα 6 το απόγευμα με τηλεδιάσκεψη.

Έχοντας υπόψη:

 1. την υπ’ αριθμόν 93/60173/23.8.2019 (ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης «Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους»,
 2. την υπ’ αριθμόν ΚΥΑ 429 (ΦΕΚ 850/13.3.2020) «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.4.2005 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 539)», όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/οικ. 9413/2020 (ΦΕΚ τ. Β’/1704),
 3. την υπ’ αριθμόν 60249/22.9.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού»,
 4. την υπ’ αριθμόν Δ1α/Γ.Π. οικ. 31950/22.5.2021 Απόφαση (ΦΕΚ τ. Β΄2141) «’Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη  Δευτέρα 31 Μαΐου και ώρα 6.00» (45η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών),
 5. τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (ΑΔΑ: 6ΣΩΟΩΕΑ-8Θ3),
 6. το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018),

καλείστε σε τακτική Συνεδρίαση (11η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου «με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00.

Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming (link σύνδεσης: http://tv1.streampulse.eu/corfu2).

                                                            ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 • Ανακοινώσεις.
 • Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
 1. Επικύρωση των από 18.5.2021 και 19.5.2021 κατεπειγουσών δια περιφοράς Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Γ. Μεταλληνός).
 2. Εξελίξεις αναφορικά με τον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων – Ανώνυμη Εταιρεία (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παρατάξεως «Κερκυραϊκή Αναγέννηση» κ. Χρύσανθος Σαρλής).
 3. Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 4. Έγκριση δημιουργίας προγράμματος «Καλοκαίρι στο Βίδο 2021» στο πλαίσιο της εναλλακτικής δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκούπουρας).
 5. Κατασκηνώσεις και λειτουργία του εστιατορίου στο Βίδο για το 2021 (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παρατάξεως «Η Κέρκυρα Ψηλά» κ. Σπυρίδων Νεράντζης).
 6. Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων σε Πρόγραμμα υλοποίησης της δράσης «Εγκατάσταση δικτύου κατ’ ελάχιστον 15 κάδων ανακύκλωσης αποβλήτων από μεταχειρισμένα είδη ένδυσης και υπόδησης (ιματισμού) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).
 7. Μέτρα ελάφρυνσης των μισθωτών σχολικών κυλικείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων λόγω της Πανδημίας του covid-19 (βάσει του νόμου 4683/2020 Α΄83) (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).
 8. Μέτρα ελάφρυνσης των μισθωτών σχολικών κυλικείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων λόγω της Πανδημίας του covid-19 (βάσει του νόμου 4683/2020 Α΄83) (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).
 9. α) Κήρυξη διαδικασίας απευθείας ανάθεσης μίσθωσης ακινήτων για τις ανάγκες της προσχολικής εκπαίδευσης, ως άγονης και β) Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμόν 19-177/29.6.2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).
 10. Έγκριση αιτήματος παραχώρησης αιθουσών στο 1ο Γυμνάσιο Κέρκυρας για την Υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης ωφελουμένων συμβασιούχων υπαλλήλων του Δήμου, στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
 11. Παραχώρηση αιθουσών του 1ου και 5ου Γυμνασίου στο Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Κέρκυρας, για τη διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης γλωσσομάθειας (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
 12. Παραχώρηση χώρου στο 7ο γυμνάσιο για διεξαγωγή εξετάσεων αγγλικής γλώσσας (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
 13. Παραχώρηση χώρου στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ “ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ”, για διεξαγωγή προπονήσεων του αθλητικού σωματείο ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
 14. Παραχώρηση χώρων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας, για διεξαγωγή εξετάσεων, μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων Covid-19 (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
 15. Παραχώρηση αύλειου χώρου του 6ου Γυμνασίου Κέρκυρας για την πραγματοποίηση προπονήσεων των αθλητών του Αθλητικού Συλλόγου Κέρκυρας “SHOTOKAN KARATE” (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
 16. Παραχώρηση αύλειου χώρου του 6ου Γυμνασίου Κέρκυρας στον Καλλιτεχνικό Σύλλογο “ΜΕΤΡΟΝ”, για πρόβες εκδηλώσεων (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
 17. Αναμορφώσεις Δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 18. Αποδοχή εποχιακής λειτουργίας της Επιχείρησης με το διακριτικό τίτλο «GRECOTEL LUX ME DAPHNILA BAY» στην περιοχή Δασιά Κοινότητας Κάτω Κορακιάνας Δ.Ε. Φαιάκων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 19. Διατύπωση γνώμης για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας, εποχιακής χρήσης, στη θαλάσσια περιοχή Κομμένο Γουβιών Κοινότητας Κερκυραίων, για λογαριασμό της εταιρείας «Τουριστικές Επιχειρήσεις Αλκίνοος Α.Ε.» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 20. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 2-1/26.5.2021 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 21. Ολοκλήρωση της μεταβίβασης κυριότητας της Νησίδας ΛΑΖΑΡΕΤΟ, που αποτελεί ιστορικό χώρο εθνικής συλλογικής μνήμης, στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και  Διαποντίων Νήσων  (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παρατάξεως «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» κ. Γεώργιος Καρύδης).
 22. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν 16-455/31.7.2019 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως ανάληψης υποχρέωσης για τη συντήρηση κινητού αναβατορίου πισίνας για Α.Μ.Ε.Α. που είναι τοποθετημένη στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας  (Εισηγητής o Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκούπουρας).
 23. Καταβολή συνδρομής έτους 2021 στην Πολιτιστική Διαδρομή «Προορισμός Ναπολέων» και στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ναπολεόντειων Πόλεων (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 24. Έγκριση χορηγήσεως έκτακτης χρηματοδότησης στο Νομικό Πρόσωπο «Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας» με σκοπό τη συντήρηση έργων τέχνης (Εισηγητής ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Μωραίτης).
 25. Έγκριση αιτήματος παραχώρησης χρήσης χώρου των κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» στον Κερκυραϊκό Σύνδεσμο Ελληνοσερβικής Φιλίας (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Νεράντζης).
 26. Έγκριση παραχώρησης χρήσεως ακινήτου της Κοινότητας Οθωνών (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κατέχης).
 27. Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής αντικειμένων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου (Τμήματα Συντήρησης Πρασίνου και Καθημερινότητας) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Γιώτης).
 28. Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση της  Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Παξών,  για την υλοποίηση προπαρασκευαστικών ενεργειών σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 29. Επικύρωση των πρακτικών των υπ’ αριθμ. 2, 3, 4, 5, 6 (αρχική και συνεχιζόμενη), 16, 17, 30 και 34 (συνεχιζόμενη) Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2020  (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Γ. Μεταλληνός).
Previous Article

Tο πλάνο διαχείρισης απορριμμάτων στην νησίδα Βίδο

Next Article

Το θρυλικό Σπιτφάιρ στο αεροδρόμιο “ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ” (Φωτ-Video)

Σχετικά Άρθρα