Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας

Share:

Για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει σήμερα στις 20:00 μέσω τηλεδιάσκεψης έπειτα από δυο αναβολές το Δημοτικό Συμβούλιου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας

Έχοντας υπόψη:

 1. την υπ’ αριθμόν 93/60173/23.8.2019 (ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης «Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους»,
 2. την υπ’ αριθμόν ΚΥΑ 429 (ΦΕΚ 850/13.3.2020) «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.4.2005 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 539)», όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/οικ. 9413/2020 (ΦΕΚ τ. Β’/1704),
 3. την υπ’ αριθμόν 60249/22.9.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού»,
 4. την υπ’ αριθμόν Δ1α/Γ.Π. οικ. 43319/9.7.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ. Β΄ 3066) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6.00 έως και την Πέμπτη 15 Ιουλίου και ώρα 6.00» (51η Εγκύκλιος),  
 5. τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (ΑΔΑ: 6ΣΩΟΩΕΑ-8Θ3),
 6. το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018),

καλείστε σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση (15η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου «με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (ΑΔΑ: 6ΣΩΟΩΕΑ-8Θ3), άρθρο 3 «Αρμοδιότητες μελών Προεδρείου – Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου», παρ. 12 «…εάν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνον για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του, όπως και στην περίπτωση της πρόσκλησης σε τακτική συνεδρίαση (άρθρο 96 παρ. 3 Ν. 3463/2006). Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά  των ανωτέρω…».

Η πρώτη Συνεδρίαση (13η) – Κατεπείγουσα στις 13.7.2021 ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας, αφού σε σύνολο σαράντα πέντε (45) Δημοτικών Συμβούλων, ήταν παρόντες οι είκοσι (20).

Η δεύτερη Συνεδρίαση (14η) – Κατεπείγουσα στις 14.7.2021 ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας, αφού σε σύνολο σαράντα πέντε (45) Δημοτικών Συμβούλων, ήταν παρόντες οι δεκαεπτά (17).

Η παρούσα τρίτη Συνεδρίαση (15η) – Κατεπείγουσα συγκαλείται για την Πέμπτη 15.7.2021, συνεπεία των ανωτέρω δύο Συνεδριάσεων που ματαιώθηκαν. Τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη είναι τα ίδια με εκείνα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη 1η Συνεδρίαση (13η) – Κατεπείγουσα.  

Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming (link σύνδεσης: http://tv1.streampulse.eu/corfu2).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Αναμόρφωση Δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2021 του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 3. Έγκριση παραχωρήσεως της χρήσεως αιθουσών του 1ου και 5ου Γυμνασίου Κέρκυρας στον Κερκυραϊκό Γυμναστικό Σύλλογο για τις ανάγκες καλοκαιρινού Καμπ (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Επιτροπής κα Μαρία Ζερβού).
 4. Έγκριση παραχωρήσεως της χρήσεως του Ναυσιθοείου Κλειστού Γυμναστηρίου στην Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ κάθε Σάββατο 13.00 – 21.00 και Κυριακή 10.00 – 21.00 (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
 5. Έγκριση παραχωρήσεως της χρήσεως της αυλής του 1ου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας (Γ.Ε.Λ.) στη Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας (Παλαιά) για την πραγματοποίηση προβών από 22.6 έως και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
 6. Πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Μαρία Ζερβού).
 7. Πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Μαρία Ζερβού).
 8. Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 6-32/29.3.2021 (ΑΔΑ: ΨΧΦ446ΜΓ2Α-1ΞΛ) Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).

Οι λόγοι του κατεπείγοντος χαρακτήρα, αναγράφονται στις επιμέρους εισηγήσεις των θεμάτων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Γ. Μεταλληνός

Previous Article

Δεκτό το αίτημα Υδραίου από Σκρέκα. Ανοίγει ο δρόμος για μεταφορά των απορριμμάτων και προς Βόνιτσα

Next Article

Η Κέρκυρα στο πρόγραμμα των 100 Ευφυών Πόλεων

Σχετικά Άρθρα