Απάντηση σε ερώτηση (και) Αυλωνίτη για τους σχολικούς καθαριστές/στριες

Share:Στις 7 Αυγούστου 2021, σαράντα έξη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία του βουλευτή Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βαρδάκη Σωκράτη και συνυπογραφή του βουλευτή Κέρκυρας και Αν.Τομεάρχη Τουρισμού ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξανδρου Αυλωνίτη, κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με τις συνθήκες υγιεινής στις σχολικές μονάδες και την προστασία του βιοτικού επιπέδου των σχολικών καθαριστών/στριων. Ύστερα από την ερώτηση, μας απεστάλη η υπ’αριθμ. ΤΚΕ/Φ.2/17026 /2021 Απάντηση, την οποία υπογράφει ο Υπουργός Εσωτερικών. Το Υπουργείο έριξε τις ευθύνες στην ανελαστικότητα της γραφειοκρατίας (!!) και επέλεξε να κάνει μόνο γενικές αναφορές για την επιλογή να αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων, αλλά να μειωθούν οι ώρες εργασίας. Παραμένουν τα εύλογα ερωτηματικά για το πως θα διατηρηθεί η αξιοπρεπής διαβίωση των σχολικών καθαριστών/στριων, που ως επί το πλείστον, ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού, ενώ ο ενδεχόμενος πλημμελής καθαρισμός των σχολικών μονάδων, εν μέσω έξαρσης της πανδημίας, θα έχει ολέθρια αποτελέσματα για τη διασπορά του ιού.Άμεσα το Υπουργείο θα πρέπει να μεριμνήσει προκειμένου να προστατευθεί το βιοτικό επίπεδο των σχολικών καθαριστών/στριων, αλλά και για να ξεκινήσει το νέο σχολικό έτος με ασφάλεια. Ακολουθεί το κείμενο της απάντησης:

Σε απάντηση της 8454/6-8-2021 Ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή οι
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, (βλέπε πίνακα αποδεκτών), με
θέμα: «Σε κίνδυνο τόσο το βιοτικό επίπεδο των σχολικών καθαριστών/στριών,
όσο και οι συνθήκες υγιεινής στις σχολικές μονάδες», και στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του Υπουργείου μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4713/2020 τέθηκε σε νέο πλαίσιο το
καθεστώς στελέχωσης των σχολικών μονάδων με προσωπικό καθαριότητας σε
περίπτωση που οι τακτικοί υπάλληλοι δεν επαρκούν. Έτσι, από την έναρξη του
διδακτικού έτους 2020-2021 και εφεξής, εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον
καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το τακτικό τους προσωπικό,
μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από τους οικείους
δήμους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της υπ` αρ. 33/2006 Πράξης
Υπουργικού Συμβουλίου.
Η δαπάνη μισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού, μετά τη αλλαγή του
εργασιακού καθεστώτος και τη μετατροπή με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος ,υπολογίζεται σε περίπου 84 εκ. ευρώ,
ποσό αυξημένο άνω των 60% σε σχέση με το διδακτικό έτος 2019-2020 και
καλύπτεται από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, οι
οποίες κατανέμονται στους δικαιούχους Δήμους.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω και κατόπιν υποβολής των σχετικών αιτημάτων των
Δήμων, με την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-7-2021 απόφαση της Επιτροπής
της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, εγκρίθηκε ο μέγιστος αριθμός των ωρών ημερήσιας
απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού (συνολικά 46.421 ώρες), καθώς
και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανομένων ατόμων ανά Δήμο (συνολικά 15.482
άτομα) για το διδακτικό έτος 2021-2022.
Με το αριθ.πρωτ. 56982/30-7-2021 έγγραφο του Υπουργείου μας, ενημερώσαμε
τους Δήμους της Χώρας ότι εκδόθηκε η παραπάνω ΠΥΣ και δόθηκαν όλες οι
απαραίτητες οδηγίες για την εφαρμογή της, προκειμένου αυτοί να προβούν άμεσα
στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός των
προβλεπομένων προθεσμιών.
Με βασική συνιστώσα την ανελαστικότητα της δημοσιονομικής δαπάνης (το
ανώτατο επιτρεπτό όριο της οποίας δεν ήταν δυνατό να αποκλίνει σημαντικά από το
αντίστοιχο ποσό που διατέθηκε ως ειδική χρηματοδότηση για την κάλυψη της
δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που προσλήφθηκε το προηγούμενο
διδακτικό έτος 2020-2021), και έχοντας ως στόχο την παροχή ευελιξίας στους
Δήμους να αποφασίσουν τον αριθμό αλλά και το χρόνο απασχόλησης των
προσλαμβανόμενων ατόμων με βάση τα χαρακτηριστικά και την επιφάνεια των
σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους (π.χ λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική
διασπορά των κτιρίων), με την προαναφερθείσα ΠΥΣ τέθηκαν δύο ανώτατα όρια για
κάθε Δήμο, ο μέγιστος αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης του
προσλαμβανόμενου προσωπικού και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανομένων
ατόμων.
Για τον καθορισμό των συγκεκριμένων ανώτατων ορίων ανά Δήμο ελήφθησαν
υπόψη η επιφάνεια των χώρων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στο Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Θ), τα οποία ελέγχθηκαν και εν μέρει
αναπροσαρμόστηκαν από τους οικείους Δήμους, ο αριθμός και οι ώρες ημερήσιας
απασχόλησης των τακτικών και έκτακτων υπαλλήλων που απασχολήθηκαν σε κάθε
Δήμο κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος καθώς και τα υποβληθέντα αιτήματα των
Δήμων ως προς τον αριθμό και τις ώρες απασχόλησης των υπαλλήλων ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2021-2022. Τα κριτήρια
εφαρμόστηκαν βάσει στοιχείων που παρασχέθηκαν στην υπηρεσία μας από τους
ίδιους τους Δήμους στο πλαίσιο των υπ’ αριθ. πρωτ. 44798/15-6- 2021 «Έλεγχος
στοιχείων που αφορούν στις σχολικές μονάδες της Χώρας» (για Δήμους που δεν
ανταποκρίθηκαν στο έγγραφο θεωρήθηκαν ορθά τα στοιχεία του ΥΠ.Π.Θ) και
46830/23-6-2021 «Στοιχεία απασχόλησης προσωπικού καθαρισμού σχολικών
μονάδων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2020-2021 – Αίτημα
για το σχολικό έτος 2021-2022» εγγράφων μας.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω και όπως αναλυτικά περιγράφεται στο προαναφερθέν
αριθ. πρωτ. 56982/30-7-2021 έγγραφο1 του Υπουργείου μας, όπου παρατίθενται
δύο (2) παραδείγματα και επιπλέον επισυνάπτεται σε αυτό αρχείο xls «Βοήθεια
Υπολογισμού» προς υποβοήθηση των Δήμων για τον καθορισμό του αριθμού των
προσλαμβανόμενων ατόμων και των ωρών ημερήσιας απασχόλησής τους κατά
τρόπο που να τηρούνται τα ορισθέντα με την ΠΥΣ, για την κάλυψη της δαπάνης
μισθοδοσίας εξ’ ολοκλήρου από τη χρηματοδότηση του Δήμου από το ΥΠ.ΕΣ,
ο μέγιστος αριθμός των ατόμων που προσλαμβάνονται από κάθε Δήμο δεν μπορεί
να υπερβαίνει τον αριθμό των ατόμων που αναγράφεται στη δεύτερη στήλη του
πίνακα του εγγράφου και το σύνολο των ωρών ημερήσιας απασχόλησής τους, το
όριο του αριθμού ωρών της πρώτης στήλης του πίνακα (τηρούνται σωρευτικά και τα
δύο ανώτατα όρια). Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος καθορίζει ελεύθερα τις ώρες
ημερήσιας απασχόλησης των ατόμων που προσλαμβάνει, υπό την προϋπόθεση
τήρησης των ορίων που αποτυπώνονται στις δύο (2) στήλες του πίνακα.
(Το αριθ. πρωτ. 56982/30-7-2021 έγγραφο του Υπουργείου μας έχει αναρτηθεί μετά
των συνημμένων του στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (διαδρομή
https://www.ypes.gr/eggrafa/ ) με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της Χώρας για την
κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων»).
Παρέχεται ωστόσο ευχέρεια στο Δήμο, τηρουμένου του μέγιστου αριθμού
προσλαμβανομένων ατόμων, να επιλέξει να αυξήσει τις συνολικές ώρες ημερήσιας
απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού του, υπερβαίνοντας το μέγιστο
αριθμό ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης της ΠΥΣ, αλλά στην περίπτωση
αυτή η δαπάνη που προκαλείται εξαιτίας της εν λόγω αύξησης θα πρέπει να
καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.
Κατά τα λοιπά για το Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, για το διδακτικό έτος 2021-2022
εγκρίθηκαν, ως ανώτατα όρια, 788 ανθρωποώρες και 263 άτομα. Ο Δήμος στο
πλαίσιο της εκδοθείσας ΠΥΣ και σύμφωνα με τα κριτήρια που τίθενται σε αυτήν
προχώρησε στην έκδοση ανακοίνωσης (https://www.heraklion.gr/press/competition),
η οποία επισυνάπτεται, για την πρόσληψη συνολικά εκατό ενενήντα δύο (192)
ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την
καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου, εκ των οποίων τα εκατόν εξήντα (160)
προβλέπεται να είναι πλήρους απασχόλησης (6,5 ώρες) και τα τριάντα δύο (32)
μερικής. Ο Δήμος δηλαδή, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσίευσε, σκοπεύει
να χρησιμοποιήσει μικρότερο αριθμό ατόμων από τον μέγιστο προβλεπόμενο στην
ΠΥΣ και μεγαλύτερο αριθμό ανθρωποωρών σε σχέση με το όριο που προβλέπεται,
αναλαμβάνοντας να καλύψει τις επιπλέον ώρες με ιδίους πόρους.

Previous Article

Ξεφεύγει το θέμα των πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού και νόσησης-Νέες υποθέσεις σε Κοζάνη, Καβάλα, Δράμα, Σαντορίνη και Καρδίτσα

Next Article

Γιάννης Κοντός: Πιλοτική δίκη & άλλες σκέψεις

Σχετικά Άρθρα