Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κ. Κέρκυρας την Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022 και ώρα 19.00 στo Μον–Ρεπό

Έχοντας υπόψη:

 1. την υπ’ αριθμόν 93/60173/23.8.2019 (ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης «Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους»,
 2. τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (ΑΔΑ: 6ΣΩΟΩΕΑ-8Θ3),
 3. την υπ’ αριθμόν 375/39167/2.6.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,
 4. το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018),
 5. τις διατάξεις του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμματικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών», άρθρο 78 «Λήψη Αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευομένων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19»,
 6. την υπ’ αριθμόν 1-1/9.1.2022 (ΑΔΑ: 9ΔΖΥ46ΜΓ2Α-ΦΟ2) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων περί εκλογής Μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 5265/17.1.2022 (ΑΔΑ: ΨΣΥΕΟΡ1Φ-ΥΓ2) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου – Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κέρκυρας,

καλείστε στη 16η Συνεδρίαση – Τακτική μεικτή – του Δημοτικού μας Συμβουλίου,η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022 και ώρα 19.00 στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ (Παλαιόπολη Μον–Ρεπό), με θέματα συζήτησης:

 • Ανακοινώσεις.
 • Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Παράταση ή μη του ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων στα δραστηριοποιούμενα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός των ορίων της χαρακτηρισμένης Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας, κατόπιν Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Μωραίτης).
 2. Έγκριση για την 1η επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Γιώτης).
 3. Έγκριση καταβολής παροχής γάλακτος σε χρήμα για το έτος 2000 στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).
 4. Έγκριση καταβολής παροχής γάλακτος σε χρήμα για το έτος 2021 στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).
 5. Έγκριση απόσυρσης οχημάτων λόγω παλαιότητας και φθοράς (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).
 6.  Έγκριση για την εκκίνηση της διαδικασίας εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων στην περιοχή Γουβιών, Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 7. Έγκριση για την εκκίνηση των διαδικασιών της απευθείας εκμίσθωσης Καταστημάτων στη Δημοτική Αγορά Κέρκυρας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 8. Καθορισμός ορίου δαπάνης εξόδων κηδείας, για την εγγραφή του στο δημοτικό προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 9. Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 10. Διατύπωση γνώμης για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή Παλαιοκαστρίτσας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 11. Διατύπωση γνώμης για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή Αγία Τριάδα Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 12. Έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση στην «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Όλοι μαζί για το Περιβάλλον της Κέρκυρας» της χρήσης ενός δημοτικού ακινήτου στη νησίδα Βίδο (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 13. Έγκριση για την ανανέωση της δωρεάν παραχώρησης στον Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Ανεμομύλου Χορωδία «Θωμάς Φλαγγίνης» της χρήσης του δημοτικού ακινήτου οικεία Φλαγγίνη (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 14. Έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 15. Έγκριση για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2022 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 16. Έγκριση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής για την αυθαίρετη τοποθέτηση μεταλλικής καγκελόπορτας εντός δημοτικής οδού στη θέση «Νταράτσου» Κοινότητας Αγίου Μάρκου Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 17. Έγκριση για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης άρθρου 88 του ν. 4759/2020 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κατέχης).
 18. Έγκριση καταχώρησης εθνικού σήματος Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας (Εορτές Πόλης) (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
 19. Έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Culture Polis» της χρήσης της Αίθουσας της Ιονίου Βουλής (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
 20. Έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο/Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών/Τομέας Φυσικής, της χρήσης της Αίθουσας των Συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου «ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ (Παλαιόπολη Μον–Ρεπό)» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
 21. Έγκριση για την ονοματοδοσία πλατείας προς τιμήν του Ανθυποπυραγού Αριστείδη Μουζακίτη (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Γ. Μεταλληνός).
 22. Ανασύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).
 23. Έγκριση χορήγησης αιγίδας εκδηλώσεων Μνήμης για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922 – 2022) και από την έλευση μικρασιατών προσφύγων στην Κέρκυρα (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Γ. Μεταλληνός).
 24. Ορισμός ενός τακτικού Μέλους και του Αναπληρωτή του για την εκπροσώπηση του Δήμου μας στη συγκρότηση της Επιτροπής για το χαρακτηρισμό των παραλιών ως πολυσύχναστων κατά τις περιόδους αιχμής, για το έτος 2023 (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).

Κατ’ εφαρμογή:

Α) του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022) «Λήψη Αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευομένων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19» «Κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα:

α) είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’),

β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

γ) είτε δια ζώσης,

δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της περ. γ’, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.

Β)την 78η Εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ. 10284/24.6.2022 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού – Χορήγηση κανονικών αδειών κατά την καλοκαιρινή περίοδο
και άλλα θέματα»,

επιστρέφουμε στο μεικτό σύστημα πραγματοποίησης των Συνεδριάσεων, δηλαδή στην περ. δ’ του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, όπως προαναφέρεται, τηρώντας τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.

Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming (link σύνδεσης: http://tv1.streampulse.eu/corfu2).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Γ. Μεταλληνός

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Πρόεδρος
ΒΡΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Αντιπρόεδρος
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΗΛΤΙΑΔΗΣ – ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – Γραμματέας
ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ
ΣΚΟΥΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΟΜΠΡΟΥ – ΓΚΙΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)
ΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΖΑΝΝΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΡΑΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΤΕΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)
ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΤΕΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κέρκυρα να Ζεις»
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΜΑΚΗΣ)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ ΘΕΟΦΑΝΗ (ΦΑΝΗ)
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΑΖΗ ΑΓΑΘΗ
ΑΓΑΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) – Επικεφαλής Παρατάξεως «Πρώτα η Κέρκυρα»
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΝΤΖΙ)
ΣΑΡΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κερκυραϊκή Αναγέννηση Φωνή Δημότες για Διαφάνεια»
ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Η Κέρκυρα Ψηλά» ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΒΑΡΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΠΙΕΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΙΟΛΑΔΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ – «ΕΚΚΙΝΗΣΗ Αριστερό Δημοκρατικό Μέτωπο για την Κέρκυρα» ΔΡΥ ΜΑΡΙΑ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κέρκυρα 180ο» ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κερκυραϊκή Συμμαχία» ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κέρκυρα Αλλαγής» ΡΙΓΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Ανεξάρτητος ΡΙΓΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – Ανεξάρτητη ΔΑΓΚΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ) – Ανεξάρτητη  

Ροή Ειδήσεων

 • All
 • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
 • ΤΟΠΙΚΑ