Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης στο τμήμα της οδού Κ.2 (Μέγα Δρυ) προς Αυλιώτες

 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης στο τμήμα της οδού Κ.2 (Μέγα Δρυ) προς Αυλιώτες.»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 ΄΄ Περί κυρώσεως του Κ.Ο. Κυκλοφορίας ΄΄ .

2. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚΑ-137)» Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α-154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 Παρ.4 εδάφ. α & β  του Ν. 2800/2000 ( Α-41).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( Α-58) « Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων ΥΔΤ σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών»

5. Το υπ΄ αριθμ. 7134/22/1708805 από 19-08-2022 έγγραφο του Α.Τ. Βόρειας Κέρκυρας

6. Το υπ’ αριθμ. ΟΙΚ.67156/28651 από 17-08-2022 αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας/ Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

7.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

    Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών (5 και 6), που  αφορούν στη διενέργεια εργασιών συντήρησης – αποκατάστασης του οδοστρώματος επί της οδού Κ.2 (Μέγα Δρυ) προς Αυλιώτες στη θέση είσοδος Αυλιωτών, και εξαιτίας των ιδιαίτερων λόγων ασφαλείας που προκύπτουν από τη φύση των εργασιών και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην υπόψη περιοχή αρμοδιότητάς μας :

                                                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

                                                               Άρθρο 1

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 52 παράγραφος 2 του ν. 2696/1999 περί ΚΟΚ όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, τη διακοπή κυκλοφορίας και της στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Κ.2 (Μέγα Δρυ) και συγκεκριμένα στη θέση «είσοδος Αυλιωτών», από την 08:00΄ ώρα της Δευτέρας (22-08-2022) έως την 08:00΄ ώρα της Τετάρτης (24-08-2022), προκειμένου μηχανήματα έργων να εκτελέσουν εργασίες ανάσχεσης κατολίσθησης και συντήρησης οδοστρώματος. Τα οχήματα θα εκτρέπονται από παρόδιες οδούς.

                                                                    Άρθρο 2

Με ευθύνη του υπεύθυνου εργολάβου να τοποθετηθεί έγκαιρα πλήρης και κατάλληλη, κατά περίπτωση, σήμανση (κινδύνου, ρυθμιστική και πληροφοριακή) για την ενημέρωση των χρηστών της οδού και των κατοίκων της περιοχής προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.

                                                             Άρθρο 3

Το Α.Τ. Βόρειας Κέρκυρας να παρακολουθεί την επάρκεια της σήμανσης και να υποδεικνύει  στον υπεύθυνο των εργασιών υπάλληλο– μηχανικό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνεται επιβεβλημένο για την ενημέρωση των οδηγών, προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.

                                                                    Άρθρο 4

Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 2696/99 ΄΄ Περί κυρώσεως του κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ΄΄,  η δε εφαρμογή της ανατίθεται στο Τ.Τ. Κέρκυρας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Σπυρίδων Μ. ΣΚΟΛΑΡΙΚΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ